Geometrie 8. ročník

Geometrie 8. ročník

Symboly v geometrii

AB                                                           úsečka AB

↔AB                                                       přímka AB

→AB                                                       polopřímka AB

|AB|                                                        délka úsečky AB

|AB| = |CD|                                          délka úsečky AB se rovná délce úsečky CD

|AB| ≠ |CD|                                          délka úsečky AB se nerovná délce úsečky CD

AB ≅ CD                                                úsečka AB je shodná s úsečkou CD

∢AVB                                                     úhel AVB

|∢AVB|                                                  velikost úhlu AVB

∢AVB ≅  ∢RST                                    úhel AVB je shodný s úhlem RST

A ∈ p                                                      bod A leží na přímce p

A ∉ p                                                      bod A neleží na přímce p

A ∈ p ∩ q   nebo  {A } = pq         bod A leží na přímkách p

P ∈ ↔AB ∩ ↔CD                                bod P je průsečíkem přímek AB a CD

C ∈ ↦AB ∩ q                                        bod C leží na průsečíku polopřímky AB a přímky q

AB ∩ CD = ∅                                        úsečky AB a CD nemají společný bod

pq                                                       přímky p a q jsou rovnoběžné

pq                                                      přímky p a q jsou různoběžné

pq                                                      přímky p a jsou navzájem kolmé

p = q                                                     přímky p a jsou totožné (splývají)

k(S; r)                                                   kružnice k se středem v bodu S a poloměrem r

k(S; |AB|)                                            kružnice k se středem v bodu S a poloměrem AB

k1 ∩ k2 = ∅                                          kružnice k1 a k2 nemají společný bod

A ∈ k ∩ p nebo k ∩ p = {A }           kružnice k a přímka p mají jeden společný bod A

A ∈ k1 ∩ k2 ∧ B ∈ k1 ∩ k2                kružnice k1 a k2 mají dva společné body A a B
nebo {A, B} = k1 ∩ k2

|p ↔AB|                                              vzdálenost přímek p a AB

|a ↦AB|                                               vzdálenost přímky a od polopřímky AB

Δ ABC                                                   trojúhelník ABC

Δ ABC ≅ Δ KLM                                 trojúhelník ABC je shodný s trojúhelníkem KLM

 ABCD                                                čtverec ABCD