Koncepce naší školy

Putování pro zvídavé a odvážné

Vítejte pod Čisteckou Hůrou. Nabízíme putování pro zvídavé a odvážné.

Jsme škola nacházející se pod Čisteckou Hůrou v obci Čistá u Horek. Máme první i druhý stupeň. Pokud se vaše dítě rozhodne s námi setkávat, bude objevovat a poznávat život pomocí her, příběhů a expedičních výprav. Bude se mu otevírat svět v souvislostech. Pochopí, že k řešení vede více cest a že poznání se proměňuje.

Věříme, že se mu všichni staneme ve zdejší škole jeho dobrými průvodci. Naše putování za poznáním bude vycházet především z místní krajiny. Když v ní radostně začne číst díky své přirozené zvídavosti, tak mu sama pomůže v jeho objevování. A věřte, že nepůjde jen o prvouku, přírodovědu a vlastivědu, ale také o matematiku, češtinu a další. To vše místní obraz krajiny v sobě skrývá a čeká na své objevitele.

Naši průvodci (učitelé a vychovatelé) mu na této cestě za poznáním pomohou. Budou spolu s vámi – rodiči – napomáhat vašemu dítěti prožívat svůj příběh právě ve škole „Pod Čisteckou Hůrou“ a tím spoluvytvářet jeho osobnost. Ta je právě v tomto období jeho cesty velmi citlivá, lehce zranitelná, ale zvídavá.

Orbis Pictus – Svět v obrazech – bude tedy naší knihou, ve které budeme společně listovat a nacházet.

Velké věci v malé škole

Co může vaše dítě od našeho společného putování očekávat, pokud se rozhodne u nás pobývat?

U nás nezvoní, nehoní nás ručičky hodin. Odzvoníme si učební blok sami, až si budeme chtít odpočinout. Začátek nám odzvoní náš školní zvoník (jeden ze žáků) na starý školní zvon. Základní vyučovací jednotkou není pro nás vyučovací hodina, ale den. Ten je rozdělen do vyučovacích bloků:

 1. blok: Ranní kruh
 2. blok: Objevujeme, řešíme, zkoušíme, aplikujeme (90 minut) v našich hnízdech
 3. blok: Přestávka (20 minut)
 4. blok: Objevujeme, řešíme, zkoušíme, aplikujeme (90 minut) v našich hnízdech
 5. blok: Hodnotící kruh, oběd
 6. blok Tvoříme, řešíme (90 minut) v našich hnízdech
 • Pohyb v prostoru (pohybové aktivity v přírodě či v místní sokolovně) – pohybem skrze kolektivní hry, chůzí, během či za pomocí nářadí, uvědomujeme si, že pohyb je i rytmus.
 • Vnímání prostoru (výtvarné zachycení našeho bádání, ale i prostoru, který nás obklopuje) – vždyť prostor je i obraz.

Máme různá hnízda: hnízdo Matky Země, Jazykové hnízdo, hnízdo Mikrokosmu, hnízdo Počtu a Tvaru…

Když hnízdíme, tak jsou nám k dispozici naši průvodci a asistenti.

Ranní kruh

 • Setkáváme se před naším novým dnem, abychom si řekli, co je nového nejen ve škole, ale i u nás a okolo nás.
 • Můžeme se svěřit se svou radostí i trápením svým kamarádům.
 • Zamýšlíme se společně nad tím, co jsme včera ve škole nového objevili.
 • Navrhneme, co by nás zajímalo, a na co ještě neznáme odpověď.
 • Společně si také řekneme, co nás očekává, a promyslíme další plány našeho putování.

Objevujeme

Tato doba je věnována objevování, na které se potřebujeme více soustředit – především jazykovému a početnímu.

 • Pracujeme samostatně v hnízdech, v badatelně či v terénu.
 • Na konci bloku řešíme společný problém nebo se o naše bádání spolu s ostatními podělíme.
 • Mladí badatelé mají ve svých hnízdech pracovní portfolia a pomocný materiál ke svému Dílu.

Přestávka

Jíme a povídáme si. Můžeme hrát hru, prohlížet si knihu, vyhledat si něco na PC nebo si zajít na školní zahradu.

Pokud mám hlad, chci se napít nebo odejít na toaletu, mohu tak učinit kdykoliv během celého dne. Jsem přeci svobodná bytost, ale mám taky odpovědnost a možnost se rozhodnout, kdy tak učiním. Výstup z mého bádání bude předán v určitou dobu průvodci. Je na mně, jak si své bádání rozplánuji.

Řešíme, zkoušíme, aplikujeme

Badatelé si dle svého uvážení zvolí problém, který chtějí řešit: umění, číslo, tvar, písmeno a slovo, Matku Zemi.

 • Máme tedy vytvořené laboratoře /hnízda/, kde laborujeme nad danými problémy.
 • Badatelé musí za týden projít všemi tematickými oblastmi. Nad problémem pracují společně, i když dílčí kamínek do mozaiky objevují často samostatně.
 • Žáky vede tento blok ke spolupráci a k vzájemné pomoci, aby se Dílo zdařilo. Na výběru témat se podílejí učitelé i sami badatelé.
 • Průvodce dává dítěti možnost svobodné volby a je na něm, pro jakou činnost svého bádání se rozhodne.
 • Pokud není dítě schopno převzít samo zodpovědnost a rozhodnout se, pomůžeme mu při výběru činnosti. Snažíme se ho však postupně dovést ke schopnosti svobodné volby. Vedeme je na základě jejich svobodné volby k odpovědnosti za badatelské úkoly, z kterých mají odevzdat badatelské výstupy.

Hodnotící kruh

V závěrečném hodnotícím kruhu se společně zamýšlíme nad tím, co se nám dnešního dne povedlo a co ne.

 • Co jsme nového objevili, jaké nové otázky nás napadají, čím se chceme příště zabývat.
 • Kdo chce, tak zachytí do svého deníku nejsilnější okamžik badatelského dne.

Tvoříme, řešíme

Badatelé se po obědě mohou navrátit do svých hnízd a dokončit započaté dílo nebo se věnovat jiným zajímavým činnostem. Starší badatelé pokračují ve svém bádání dle rozpisu.

Do školy se těšíme, nestresuje nás

V naší škole se nezkouší, nesoutěží, nesrovnává a neznámkuje. Místo toho se zabýváme průběžnou individuální diagnostikou, sebehodnocením písemným i ústním a pravidelnými i závěrečnými výstupy vůči vám rodičům formou slovního hodnocení. Domníváme se, že je výstižnější a více rozkrývá badatelovu osobnost.

Řídíme se myšlenkou „každý jsme v něčem dobrý, každý něco umíme“. To předvedeme a předáme ostatním a necháme si od nich pomoci tam, kde nám to tolik nejde.

 

Jsme součástí cykličnosti Matky Země

Během ročního cyklu vnímáme jednotlivé rytmy Matky Země /jaro-léto-podzim-zima/ a z nich vycházející život na vesnici a jednotlivé výroční zvyky jako odpověď lidí na proměnu přírody.

V našem badatelském putování z nich budeme vycházet a budou nás provázet celým školním rokem. To, co se děje vně, se děje i uvnitř nás.

Rodina je součástí školy

Vzájemná spolupráce s rodiči vede k našemu společnému Dílu. Rodiče spoluvytvářejí klima naší školy a jsou našimi plnohodnotnými partnery při našem badatelském putování.

Badatelská činnost vašich dětí je pro vás otevřený proces, jehož součástí se můžete stát a přispět svými nápady.

Umožňujeme také formu „DOMÁCÍHO VZDĚLÁVÁNÍ“ obohaceného dle domluvy o jednotlivé vstupy malého badatele do našeho velkého badatelského příběhu.

Umožňujeme též inkluzi dětí se speciálními potřebami (např. dětí nadprůměrně nadaných, dětí s jistým omezením, dětí vyžadujících individuální vzdělávací plán).

Co prožiji, to nezapomenu

I když respektujeme, že při našich badatelských výpravách musíme být vybaveni základními vědomostmi, při našem objevování bude upřednostňován prožitek. Domníváme se, že to, co prožiji, to si vybavím i za několik let.

Budeme společně rozkrývat příběhy našeho Díla, abychom společně ovládali „umění vědět“. K tomu nám dopomůže příběh, kde každý z nás bude tím hrdinou, který obstojí v jednotlivých zkouškách. A po zvládnutí jednotlivých stupňů bude odměněn.

Jen mi trochu pomoz, já to zvládnu

Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují kam jít, ale sami nejdou. — Jan Amos Komenský

Malý badatel chce sám objevovat, poznávat, porozumět světu, proto tuto jeho přirozenost maximálně podpoříme a pomůžeme mu až tehdy, kdy to bude potřebovat. Nesnažíme se být učiteli, ale průvodci při jeho badatelském objevování.

Průvodce pomůže, poradí, přijde s nápadem, ale hlavně prožívá to s námi.

Chyba je výzva

Jestliže malý badatel udělá chybu, není za ni trestán nebo záporně hodnocen. Chyba je pro nás upozornění, výzva k jeho rozkrytí jinou metodou či z jiného úhlu pohledu.

Někdy to ani nemusí být jeho chyba, ale průvodce /učitele, vychovatele/, proč chyboval.

Škola je pro nás druhým domovem – je to naše škola

Naši školu si spolu s průvodci tvoříme sami /spolupodílíme se na výuce, tvorbě pravidel, přispíváme novými nápady…/ Trávíme zde totiž mnoho času a chceme se zde cítit dobře.

Ve škole směřujeme ke spolupráci dětí napříč věkovými skupinami, protože vidíme, že vzájemné učení – sociální učení – je vysoce efektivní, a to oběma směry.

Naším cílem je, aby náš absolvent /malý badatel/ po ukončení bádání viděl svět v souvislostech, uměl formulovat svůj vlastní názor, dokázal pomoci, věděl, že na společném Díle je nutná spolupráce, nebál se řešit konfliktní situace a dokázal překonat překážky, které mu život staví do cesty. Protože jsme malá škola, můžeme mu k tomu být nápomocni individuálním přístupem na jeho cestě k vědění. V každém objevíme jeho schopnosti a vystoupá spolu s námi na Čisteckou Hůru.

Tmy se nebojíme – světlo poznání je náš cíl.