Týden #5, 14. – 17. dubna

Učíme se online

Přejdi na učivo podle třídy:

Školní družina

ℹ️

Připomínáme nabídku virtuální školní družiny pro děti z 1. stupně ZŠ:
Odkaz na skupinu na Facebooku
(Pokud nepoužíváte FB, kontaktujte prosím paní vychovatelku Ivanu Hylmarovou.)

ℹ️ Na tomto odkazu můžete po bezplatné registraci pracovat s interaktivními pracovními sešity od nakladatelství TAKTIK.

Týden #5, 14.-17.dubna

Pro učivo z minulých týdnů klikni na tlačítka níže:

Společný úkol z výtvarné výchovy a informatiky
(pro děti na 1. stupni dobrovolný,
s pomocí rodičů)

Na tomto odkaze: Umění a kultury od Googlu si prohlédněte některé umělecké směry a vytvořte jednoduchou prezentaci, ve které představíte ty směry, které na Vás zapůsobily. Pokuste se vždy pár slovy vyjádřit, proč si myslíte, že Vás zaujal konkrétní umělecký směr. Své práce můžete až do neděle 19. dubna zasílat na adresu: ukoly@podhurou.cz
Tip: Když kliknete na panel “Čas”, můžete výběrem jednotlivých století sledovat vývoj uměleckých směrů podle časové osy:

1. třída

Videa pro tento týden

Český jazyk

Prvouka

2. třída

3. třída

Videa pro tento týden

Český jazyk

Matematika

Prvouka

Anglický jazyk

Stále opakování slovní zásoby z předešlých týdnu (v mluvené i písemné podobě), přenášet angličtinu do běžného života, pojmenovávat věci kolem sebe, počítat, popisovat, apod., zaměřit se hlavně na jednotlivé činnosti – activities.
Zkoušet tvořit otázky pomocí DO YOU….? (podle učebnice na straně 61 modrý rámeček). Například: Hraješ na piano? Do you play the piano? Ano, hraji. Ne, nehraji. Yes, I do. No, I don´t. Plaveš? Do you swim? Yes, I do. No, I don´t.
Učebnice str.65 – zkusit přečíst, pojmenovat jednotlivé aktivity a přeložit.
Pracovní sešit str.61, 64
Procvičovat si 5.lekci prostřednictvím CD, které bylo součástí učebnice.

4. třída

Videa pro tento týden

Matematika

Přírodověda

Vlastivěda

Anglický jazyk

Stále opakování slovní zásoby z předešlých týdnů (v mluvené i písemné podobě), přenášet angličtinu do běžného života, pojmenovávat věci kolem sebe, počítat, popisovat, apod., zaměřit se hlavně na jednotlivé činnosti – activities, tvoření jednoduché otázky pomocí DO, věty se záporem pomocí DON´T.
Napsat do sešitu 5 jednoduchých otázek a 5 vět v záporu (například: Do you swim? Do you watch TV?   
I don´t read books. I don´t play football.)
Procvičovat si 5.lekci prostřednictvím CD, které bylo součástí učebnice.
Vypracovat projekt učebnice str.67

5. třída

Český jazyk

Slovesa

Učebnice str. 90 tabulky:
OSOBA A ČÍSLO, ZPŮSOB, ČAS.
Pracovní sešit str. 58 – cvičení (výběr cvičení dle možností).
Vysvětlení:
https://slideplayer.cz/slide/11406470/
Procvičování:
https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/slovesa/slovesa4.htm
Čtení oblíbené knihy, komiksu.

Matematika

Osová souměrnost
Vytisknout a vypracovat přiložené pracovní listy a podívat se na videa:

Anglický jazyk

Stále opakování slovní zásoby z předešlých týdnu (v mluvené i písemné podobě), přenášet angličtinu do běžného života, pojmenovávat věci kolem sebe, počítat, popisovat, apod.
Procvičovat si lekci 5 prostřednictvím CD v učebnici.
Přes www.skolakov.eu zkoušet procvičovat angličtinu pro 4.a 5.třídu.
Přidat novou slovní zásobu – activities – seznam slovíček bude vložen přes školuonline jako domácí úkol.
Jednotlivou slovní zásobu dále možnost procvičovat přes webové stránky british council for kids.
Učebnice str.66 – zkusit přečíst a přeložit, neznámá slovíčka vypsat do sešitu.

Přírodověda

Příroda na jaře – ekosystém potok a řeka
(učebnice str.: 56 – 57, zápis a podrobnosti na Škole online – úkoly).

Vlastivěda

Nad mapou ČR
(učebnice str.: 17 -19, zápis a podrobnosti na Škole online – úkoly).

6. třída

Matematika

Dělení desetinného čísla přirozeným číslem (učebnice str.: 110 – 113),zápis a úkoly na Škole online, výklad na:

Procvičování na uvedených stranách v učebnici nebo na internetu: 
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=03.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid.

Český jazyk

Procvičujeme – Větné členy:
Slovo se ve větě stává větným členem.
Učebnice str. 68 – tabulky.
Některá slova nejsou větnými členy:
předložky (patří ke jménu), spojky, částice.
POUČKY A PŘEHLED
Rozvíjející větné členy:
https://slideplayer.cz/slide/2029074/
Procvičování i/y:
http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_036

Literatura

(do 28. dubna 2020)
Zopakovat si v učebnici „Hravá literatura“ následující celky, které potom si
zpracujte do pracovního sešitu:

1) O literatuře
2) Literární druhy a žánry
3) Epika/Bajky
4) Epika/Báje, mýty a eposy
5) Epika/Pověsti
6) Epika/Pohádky, v učebnici na stranu 15.

Dovolím si připomenout, že takto budeme pracovat po dobu karanténního
opatření a zpracování pracovního sešitu bude mít vliv na závěrečné hodnocení.
Pokud máte přečteny nějaké knížky, zpracujte si je, prosím, dle Čtenářské dílny.

Anglický jazyk

Snažit se angličtinu používat v běžném životě, pojmenovávat věci kolem sebe, povídat si s ostatními, apod.
Podívat se na Muzzy comes back 3.díl
Procvičovat sloveso can/can´t – učebnice str.60,61/5
Adverbs of manner – příslovce způsobu – učebnice str.61 – 7/8 – popisují, jak něco děláme. Stojí na konci věty.
Například:
I can read quite well. Umím číst docela dobře.
I can read very well. Umím číst velmi dobře.
I can´t read very well. Neumím moc dobře číst.
I can´t read at all. Vůbec neumím číst.
Zapsat si do sešitu a zkusit k tomu vypracovat cv.7,8. + pracovní sešit str.44/6,7.

Fyzika

Fyzikální veličiny: Hmotnost – učebnice strana 57. – 63.
Úkolem bude pročíst si učebnici.
Na školeonline jsou další materiály, které si přečtete.
Jsou to tři prezentace s otázkami. Byl bych rád, kdyby jste vypracovali odpovědi u prezentace 1 a 3.
U druhé prezentace otázky přeskočte.

Zeměpis

Asijský světadíl začíná v učebnici na straně 72.
Protože je nemáte všichni, tak se Vám pokusím stránky okopírovat a přidat k prezentacím, které už tam jsou.
Vaším úkolem bude si to pěkně projít a přemýšlet chvíli o tom co je Asie, kde by jste ji asi hledali a jak to tam může vypadat.
Tento týden Vám ještě připravým testové otázky, které bych ohodnotil a tím by jsme uzavřeli Jižní a Střední Ameriku.

Přírodopis

Botanika – Nahosemenné rostliny ( jinany, cykasy, jehličnany)
Nahosemenné rostliny – procvičování pomocí pracovních listů.

Dějepis

Římská Republika – Státní zřízení
Učebnice strana 103 – 104 + Pracovní sešit 41
Udělat výpisky a odpovědět na otázky viz prezentace

Občanská výchova

Peníze, jejich funkce, formy placení  (podrobnosti na Škole online – úkoly).

Výchova ke zdraví

Úraz, bezpečné chování, pravidla bezpečného chování (podrobnosti na Škole online – úkoly).

7. třída

Matematika

Procenta % III.
Výpočet počtu procent
Učebnice aritmetiky strana 123 – 126
Cvičení B (1-8) strana 125
Úlohy s procenty řešené trojčlenkou
Učebnice strana 126 – 128
Cvičení D (1-5) strana 127 – 128
Jednoduché úrokování
Učebnice aritmetiky strana 128 – 130
Cvičení B (1-3) strana 130

Český jazyk

Opakování:
Shoda podmětu s přísudkem:
https://slideplayer.cz/slide/2011551/
https://slideplayer.cz/slide/3128867/
Učebnice str. 70 – tabulka.
Pracovní sešit str. 49 – pravopis i/y – výběr dle možností.
https://slideplayer.cz/slide/2013270/
Literatura – učebnice str. 25.
Starověká literatura:
https://www.skolydesna.cz/1EUsablony/dumy/3-2-ceskyjazyk/dumy-3-2-ceskyjazyk04.pdf
https://slideplayer.cz/slide/12843402/

Literatura

Anglický jazyk

Stále opakovat nepravidelná slovesa v minulém čase. Snažit se angličtinu používat v běžném životě, pojmenovávat věci kolem sebe, povídat si s ostatními, apod.
Zaměřit se na slovní zásobu 5A a 5B.
Učebnice str.62,63/7 – u cvičení 1 je poslech, ale odpovědi si vymyslete. U cvičení 4 je potřeba si zopakovat tázací zájmena, podívejte se na toto krátké video a jednotlivá zájmena si zapište do sešitu.

Německý jazyk

(do 28. dubna 2020)
Podle výukového portálu: www.umimenemecky.cz si procvičujte následující
tematické oblasti v gramatice:

1. Slovesa: přítomný čas . (Verben: Präsens)
2. Osobní zájmena (Personalpronomen)
3. Tykání / Vykání ( du-Form / Sie-Form)
4. Věta oznamovací (Aussagesatz)
5. Věty tázací (Fragesätze)

K tomu si prosím opakujte slovní zásobu a dělejte si různá cvičení, která jsou
velmi zajímavá s vědomostními testy.

Zeměpis

Asijský světadíl začíná v učebnici na straně 72.
Protože je nemáte všichni, tak se Vám pokusím stránky okopírovat a přidat k prezentacím, které už tam jsou.
Vaším úkolem bude si to pěkně projít a přemýšlet chvíli o tom co je Asie, kde by jste ji asi hledali a jak to tam může vypadat.
Tento týden Vám ještě připravým testové otázky, které bych ohodnotil a tím by jsme uzavřeli Jižní a Střední Ameriku.

Fyzika

Páka, rovnováha na páce, použití páky ( učebnice 46. – 50.)
Kladka a páka – pokračování: Procvičování pomocí pracovních listů.

Přírodopis

Botanika – Nahosemenné rostliny ( jinany, cykasy, jehličnany)
Nahosemenné rostliny – procvičování pomocí pracovních listů.

Dějepis

Reformace
Učebnice strana 101 – 105 + Pracovní sešit 43
Udělat výpisky a odpovědět na otázky viz prezentace

Občanská výchova

Peníze, jejich funkce, formy placení  (podrobnosti na Škole online – úkoly).

Výchova ke zdraví

Úraz, bezpečné chování, pravidla bezpečného chování (podrobnosti na Škole online – úkoly).

8. třída

Matematika

Lineární rovnice II.
Učebnice algebry strana 98 -103
Cvičení A1 (19-23 ) strana 98
Cvičení B1 (1-6) strana 101 – 103

Český jazyk

Významové poměry mezi větnými členy a vedlejšími větami:
Vysvětlení:
https://slideplayer.cz/slide/2291060/
POUČKY PŘEHLED UČIVA – PRACOVNÍ SEŠIT
Učebnice str. 88 – 90 – tabulky.
Pracovní sešit str. 36 (37) – výběr cvičení dle možností.
Grafické znázornění souvětí – vysvětlení:
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/13217

Literatura

(do 28. dubna 2020)
Dle učebnice: „Hravá literatura“ si přečíst a souběžně zpracovat v pracovním
sešitu následující tematické celky:

1) Osvícenství
2) Preromantismus
3) Romantismus

Dovolím si připomenout, že takto budeme pracovat po dobu karanténního
opatření a zpracování pracovního sešitu bude mít vliv na závěrečné hodnocení.

Současně si ty knížky, které přečtete, zpracujte podle „Čtenářské dílny“.

Anglický jazyk

Napsat mi 15 vět s použitím sloves must/have/had to/don´t have to – do sešitu a vyfotit.
Vypracovat cvičení na tomto odkazu:
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/have-must-should-obligation-advice
Slovní zásoba 5.lekce – dle slovníčku v pracovním sešitě
Pracovní sešit str.46
Učebnice str.63 – verbs and prepositions.

Německý jazyk

(do 28. dubna 2020)
Podle výukového portálu: www.umimenemecky.cz si procvičujte následující
tematické oblasti v gramatice:

1. Slovesa: přítomný čas . (Verben: Präsens)
2. Osobní zájmena (Personalpronomen)
3. Tykání / Vykání ( du-Form / Sie-Form)
4. Věta oznamovací (Aussagesatz)
5. Věty tázací (Fragesätze)

K tomu si prosím opakujte slovní zásobu a dělejte si různá cvičení, která jsou
velmi zajímavá s vědomostními testy.

Chemie

Prvky 11. a 12. skupiny, lanthanoidy, aktinoidy -učebnice str. 56 – 59
(podrobnosti na Škole online – úkoly).

Fyzika

Počasí: Meterologie
Vaším úkolem bude nastudovat si přiložené materiály na školeonline.

Zeměpis

Tento týden Vám posílám dva testy všeobecných znalostí.
Je to test, který je složený za znalostí 8. a 9. třídy, takže by jste měli mít šanci něco vědět.
Zatím Vám přiložím jen otázky.
Odpovědi mám, ale pošlu Vám je až v týdnu ať máte čas se na to třeba podívat:)

Přírodopis

Pokračovat ve studiu tělních soustav.
Nové Vám zatím zadávat nebudu.
Jestli to neflákáte, tak je tam mnoho informací, které se máte naučit.

Dějepis

Spojené Státy Americké
Učebnice strana 98 – 99 + Pracovní sešit 43 – 44
Udělat výpisky a odpovědět na otázky viz prezentace

9. třída

Příprava k přijímacím zkouškám

Online výuka matematiky a českého jazyka s testy na portálu vpohode.cz:
“100 hodin výukových videí
Veškeré učivo druhého stupně
On-line výuková videa, opakování, cvičení, testy, hodnocení”

Pro registraci zdarma postupujte následovně:
Klikněte na tento odkaz
– V pravém horním rohu kliknete na: “Vyzkoušet zdarma”
– Zaregistrujte se
– V ten okamžik se Vám zpřístupní veškerý obsah
– Přes tlačítko “Vyzkoušet zdarma” můžete začít s výukou.

Matematika

V minulém týdnu jste se učili úpravy lomených výrazů – postupy při vytváření společného násobku a společného dělitele.
V tomto týdnu se budeme věnovat početním výkonům s lomenými výrazy (pokračujte po umocňování na stránce 109).

Přírodopis

Projděte si na stránce 75 geologický vývoj území ČR. Vypracujte otázky 1-4 a pošlete mi vytvořenou časovou osu skládající se z jednotlivých geologických období ČR (s osou budeme dále pracovat).

Český jazyk

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA – HLÁSKY A HLÁSKOVÉ SKUPINY:
POUČKY A PŘEHLED UČIVA – pracovní sešit.
Učebnice str. 107 – 111 – tabulky.
HLÁSKY A HLÁSKOVÉ SKUPINY – pracovní sešit str. 43 (výběr cvičení dle možností).
Vysvětlení učiva:
https://slideplayer.cz/slide/3074153/
SLOVNÍ PŘÍZVUK, VĚTNÁ MELODIE – pracovní sešit str. 44 (výběr cvičení dle možností).
Vysvětlení učiva:
https://slideplayer.cz/slide/2347349/
PROJEV MLUVENÝ A PSANÝ –  pracovní sešit str. 45 (výběr cvičení dle možností).
Styl projevů mluvených a psaných
Slohové postupy a útvary – osmisměrka – pracovní sešit str. 45
Vysvětlení učiva:
https://slideplayer.cz/slide/2818816/
Příprava na přijímací zkoušky:
E-learning kurzy:
https://studium.vpohode.cz/kurz/86/osnova
Přihlašovací údaje:
e-mail: zscista@centrum.cz
heslo: swfP1VZtEG

CERMAT

Literatura

(do 28. dubna 2020)
V pracovním sešitu s názvem „Hravá literatura“ mají žáci za úkol si zopakovat
tematický celek s názvem: Světová literatura 2. poloviny 20. století, počínaje
stránkou 2 až do stránky 24.

Na stránce 25 je potom souhrnný opakovací test.

Anglický jazyk

Napsat mi 15 vět s použitím sloves must/have/had to/don´t have to – do sešitu a vyfotit.
Vypracovat cvičení na tomto odkazu:
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/have-must-should-obligation-advice
Slovní zásoba 5.lekce – dle slovníčku v pracovním sešitě
Pracovní sešit str.46
Učebnice str.63 – verbs and prepositions
Rozšiřovací studium: na British council for teens si procvičovat jednotlivé schopnosti (skills – listening, reading, speaking – úroveň A1 – B1 – dle Vašich znalostí).

Německý jazyk

(do 28. dubna 2020)
Podle výukového portálu: www.umimenemecky.cz si procvičujte následující
tematické oblasti v gramatice:

1. Slovesa: přítomný čas . (Verben: Präsens)
2. Osobní zájmena (Personalpronomen)
3. Tykání / Vykání ( du-Form / Sie-Form)
4. Věta oznamovací (Aussagesatz)
5. Věty tázací (Fragesätze)

K tomu si prosím opakujte slovní zásobu a dělejte si různá cvičení, která jsou
velmi zajímavá s vědomostními testy.

Zeměpis

Tento týden Vám posílám dva testy všeobecných znalostí.
Je to test, který je složený za znalostí 8. a 9. třídy, takže by jste měli mít šanci něco vědět.
Zatím Vám přiložím jen otázky.
Odpovědi mám, ale pošlu Vám je až v týdnu ať máte čas se na to třeba podívat:)

Fyzika

Ve škole online vám posílám pěkné prezentace, které popisují a vysvětluji vše okolo vesmíru.
Vaším úkolem bude si je prostudovat.
Z věcí, které jsem Vám posíla průběžně Vám nachystám test ať mám co hodnotit.
Také zasílám složku s přehledem znalostí z fyziky ze ZŠ.

Dějepis

Československo po druhé světové válce
Učebnice strana 69 – 71 + Pracovní sešit 41
Udělat výpisky a odpovědět na otázky viz prezentace

Chemie

Dusíkaté deriváty uhlovodíků, rozdělení kyslíkatých derivátů
(podrobnosti na Škole online – úkoly).

Občanská výchova

Masová komunikace, prostředky masové komunikace (viz Škola online – úkoly).