Mateřská škola Pod Hůrou

Kontaktní informace:
            tel: 606 170 082
            e-mail: info@podhurou.cz
            Zuzana Danišová – vedoucí učitelka MŠ

Jak to u nás ve školce vypadá a chodí:

  • Mateřská škola v Čisté u Horek je součástí Základní školy a Mateřské školy Čistá u Horek.
  • Kapacita školky je 24 dětí, jedná se o jednotřídní mateřskou školu s věkově smíšenou skupinou dětí
  • Pracují zde dvě pedagogické pracovnice a provozní pracovnice. Dále se děti setkávají při ranní svačince a obědě s pracovníky ZŠ, učitelkami, kuchařkami aj.
  • Provoz naší MŠ je od 6:30 do 15:30hodin.
  • MŠ pracuje v jednom oddělení věkově heterogenním, ale v čase od 9:00 do 9:30 ti dochází k dělení dětí na dvě skupiny. (Obvykle podle věku – mentální vyspělosti, ale jsou respektována přání dětí, sourozenecké vazby , případně dochází k dělení dětí dle jejich zájmu, vazeb na kamaráda. Dělení není automatické, respektujeme přání a potřeby dětí.)
  • Při ostatních aktivitách v MŠ děti „nedělíme“ a využíváme momentu nápodoby, pomoci starších mladším, přirozeného učení se dětí mezi sebou, rozvíjíme prosociální chování atd.

    Naše školka se nachází v obci Čistá U Horek ,v údolí potoka Kalenky a nedalekou dominantu tvoří vrch sopečného původu „Čistecká Hůra“. Jedná se o vesnické prostředí s bohatou okolní přírodou, které MŠ hojně využívá a vede děti k úzkému vztahu k přírodě. V dostupnosti jsou města Nová Paka, Vrchlabí a Hostinné, kterých využíváme zejména pro výlety, návštěvy divadelních představení, kulturních akcí aj.

    Prostory určené MŠ se nacházejí v přízemí společné budovy, která prochází postupnou rekonstrukcí, a jsou tvořeny hernou a druhou třídou, která slouží jako místnost k polednímu odpočinku (rozkládají se zde lehátka a matrace) a k činnostem se skupinou dětí, v době, kdy je třeba děti rozdělit na menší skupinky. (K tomu dochází obvykle po raní svačince, kdy dělíme děti na mladší a starší, kvůli snaze zajistit věkově přiměřené podněty pro děti mladší ( 2 -4 leté) a starší (5 – 7mi leté). Samozřejmostí je i rekonstruované sociální zázemí přizpůsobené dětem.
Prostory herny a třídy jsou uzpůsobeny potřebám dětí, jak společné činnosti, tak jsou vytvořeny koutky k spontánní hře dětí. (Koutek s kuchyňkou, domečky, panenkami, koutek se stavebnicemi, auty, odpočinkový koutek, stolečky s velikostně různorodými židličkami …..) Prostředí MŠ a společné prostory se snažíme ve spolupráci s děti vyzdobit našimi výtvory. Na této výzdobě se pak odráží, co nás s dětmi v MŠ zrovna zajímá, co zkoumáme, co zrovna prožíváme.

Součástí MŠ je i školní zahrada, která je hned pod okny tříd MŠ a dále i školní zahrada s nově vybudovaným hřištěm. Školní zahradu s pískovištěm, kolotočem, houpačkami aj. využíváme při pobytu venku. Stejnou měrou se snažíme využívat blízké přírody. Časté jsou vycházky do lesíka, do Břízek k Bumbálce, ke kostelu na louky v okolí aj. Příroda je pro nás nejlepší učitelkou našich dětí a proto se je snažíme brát do přírody co nejčastěji.

Snahou naší MŠ je co nejlépe napodobit rodinné prostředí, kde se děti cítí bezpečně, sebejistě, s důvěrou se obracejí na personál MŠ a považují jej za partnery a průvodce pro své hry, tvoření a veškeré činnosti ve školce se odehrávající. Snažíme se vytvořit prostředí estetické, podnětné, obsahově bohaté, podporující vlastní potřebu učit se a zvídavost dětí, prostředí, které dává podmínky ke skupinové i individuální práci.

V MŠ pracují dvě učitelky na plný úvazek, což jim umožňuje věnovat se dětem individuálně a vytvářet pro činnost s dětmi skupinky věkově blízké, zájmově blízké atd. , dle potřeb dětí. Učitelky jsou plně kvalifikované, tvořivé, se zájmem o enviromentální výchovu, zdravý životní styl, pohyb a tvořivé – výtvarné činnosti.

ORGANIZACE DNE V MŠ

6.35 – 9:30 Scházení dětí, individuální práce s dětmi, spontánní hry dle volby dětí, pohybové a relaxační aktivity, didakticky zacílené činnosti (frontální, individuální, skupinové)

8.00 – 8:30 úklid třídy,komunitní kruh, ranní cvičení, pohybová činnost

8:30 – 9.00 Hygiena, dopolední svačina

9.00– 9.30 Didakticky cílené činnosti (záměrné i spontánní) ve skupinách i individuálně (dělení třídy na dvě skupiny – dle věku, zájmů, potřeb dětí)

9.30 – 11.30 Příprava na pobyt venku,

pobyt venku

11.30 – 12.00 Hygiena, oběd

12.00 – 14.00 Hygiena, odpočinek

12.30 – 14.00 prostor pro nespavé aktivity, kroužky aj. – vstávání nespících dětí

14.00 – 14.30 Oblékání, hygiena, odpolední svačina

14.30 – 15.30 Odpolední zájmové činnosti dětí

Přibližně od 9:30 hodin probíhá pobyt venku. Využíváme zrekonstruovanou zahradu, seznamujeme s přírodou na vycházkách do blízkého okolí. Za příznivého počasí přesouváme činnosti ven již po svačině. Děti jsou přiměřenou formou poučeny o bezpečném chování v prostorách školy i při dalších aktivitách mimo areál školy. Učitelky důsledně dbají na dodržování všech pravidel bezpečného chování.