Mateřská škola

Novinky z MŠ
Dokumenty MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání bude vybírána za měsíc květen v poloviční výši, tedy 150 Kč, za měsíc červen v plné výši 300 Kč. Za červenec a srpen bude úplata krácena podle provozu MŠ. Úplata za předškolní vzdělávání ve výše uvedené hodnotě, bude od dítěte vybrána, pokud bude dítě do MŠ docházet. Pokud dítě do MŠ docházet nebude, úplata za předškolní vzdělávání od daného dítěte a za dané období nebude vybírána.

 

Jak to u nás ve školce vypadá a chodí:

  • Mateřská škola v Čisté u Horek je součástí Základní školy a Mateřské školy Čistá u Horek.
  • Kapacita školky je 24 dětí, jedná se o jednotřídní mateřskou školu s věkově smíšenou skupinou dětí
  • Pracují zde dvě pedagogické pracovnice a provozní pracovnice. Dále se děti setkávají při ranní svačince a obědě s pracovníky ZŠ, učitelkami, kuchařkami aj.
  • Provoz naší MŠ je od 6:30 do 15:30hodin.
  • MŠ pracuje v jednom oddělení věkově heterogenním, ale v čase od 9:00 do 9:30 ti dochází k dělení dětí na dvě skupiny. (Obvykle podle věku – mentální vyspělosti, ale jsou respektována přání dětí, sourozenecké vazby , případně dochází k dělení dětí dle jejich zájmu, vazeb na kamaráda. Dělení není automatické, respektujeme přání a potřeby dětí.)
  • Při ostatních aktivitách v MŠ děti „nedělíme“ a využíváme momentu nápodoby, pomoci starších mladším, přirozeného učení se dětí mezi sebou, rozvíjíme prosociální chování atd.

    Naše školka se nachází v obci Čistá U Horek ,v údolí potoka Kalenky a nedalekou dominantu tvoří vrch sopečného původu „Čistecká Hůra“. Jedná se o vesnické prostředí s bohatou okolní přírodou, které MŠ hojně využívá a vede děti k úzkému vztahu k přírodě. V dostupnosti jsou města Nová Paka, Vrchlabí a Hostinné, kterých využíváme zejména pro výlety, návštěvy divadelních představení, kulturních akcí aj.

    Prostory určené MŠ se nacházejí v přízemí společné budovy, která prochází postupnou rekonstrukcí, a jsou tvořeny hernou a druhou třídou, která slouží jako místnost k polednímu odpočinku (rozkládají se zde lehátka a matrace) a k činnostem se skupinou dětí, v době, kdy je třeba děti rozdělit na menší skupinky. (K tomu dochází obvykle po raní svačince, kdy dělíme děti na mladší a starší, kvůli snaze zajistit věkově přiměřené podněty pro děti mladší ( 2 -4 leté) a starší (5 – 7mi leté). Samozřejmostí je i rekonstruované sociální zázemí přizpůsobené dětem.
Prostory herny a třídy jsou uzpůsobeny potřebám dětí, jak společné činnosti, tak jsou vytvořeny koutky k spontánní hře dětí. (Koutek s kuchyňkou, domečky, panenkami, koutek se stavebnicemi, auty, odpočinkový koutek, stolečky s velikostně různorodými židličkami …..) Prostředí MŠ a společné prostory se snažíme ve spolupráci s děti vyzdobit našimi výtvory. Na této výzdobě se pak odráží, co nás s dětmi v MŠ zrovna zajímá, co zkoumáme, co zrovna prožíváme.

Součástí MŠ je i školní zahrada, která je hned pod okny tříd MŠ a dále i školní zahrada s nově vybudovaným hřištěm. Školní zahradu s pískovištěm, kolotočem, houpačkami aj. využíváme při pobytu venku. Stejnou měrou se snažíme využívat blízké přírody. Časté jsou vycházky do lesíka, do Břízek k Bumbálce, ke kostelu na louky v okolí aj. Příroda je pro nás nejlepší učitelkou našich dětí a proto se je snažíme brát do přírody co nejčastěji.

Snahou naší MŠ je co nejlépe napodobit rodinné prostředí, kde se děti cítí bezpečně, sebejistě, s důvěrou se obracejí na personál MŠ a považují jej za partnery a průvodce pro své hry, tvoření a veškeré činnosti ve školce se odehrávající. Snažíme se vytvořit prostředí estetické, podnětné, obsahově bohaté, podporující vlastní potřebu učit se a zvídavost dětí, prostředí, které dává podmínky ke skupinové i individuální práci.

V MŠ pracují dvě učitelky na plný úvazek, což jim umožňuje věnovat se dětem individuálně a vytvářet pro činnost s dětmi skupinky věkově blízké, zájmově blízké atd. , dle potřeb dětí. Učitelky jsou plně kvalifikované, tvořivé, se zájmem o enviromentální výchovu, zdravý životní styl, pohyb a tvořivé – výtvarné činnosti.

ORGANIZACE DNE V MŠ

6.35 – 9:30 Scházení dětí, individuální práce s dětmi, spontánní hry dle volby dětí, pohybové a relaxační aktivity, didakticky zacílené činnosti (frontální, individuální, skupinové)

8.00 – 8:30 úklid třídy,komunitní kruh, ranní cvičení, pohybová činnost

8:30 – 9.00 Hygiena, dopolední svačina

9.00– 9.30 Didakticky cílené činnosti (záměrné i spontánní) ve skupinách i individuálně (dělení třídy na dvě skupiny – dle věku, zájmů, potřeb dětí)

9.30 – 11.30 Příprava na pobyt venku,

pobyt venku

11.30 – 12.00 Hygiena, oběd

12.00 – 14.00 Hygiena, odpočinek

12.30 – 14.00 prostor pro nespavé aktivity, kroužky aj. – vstávání nespících dětí

14.00 – 14.30 Oblékání, hygiena, odpolední svačina

14.30 – 15.30 Odpolední zájmové činnosti dětí

Přibližně od 9:30 hodin probíhá pobyt venku. Využíváme zrekonstruovanou zahradu, seznamujeme s přírodou na vycházkách do blízkého okolí. Za příznivého počasí přesouváme činnosti ven již po svačině. Děti jsou přiměřenou formou poučeny o bezpečném chování v prostorách školy i při dalších aktivitách mimo areál školy. Učitelky důsledně dbají na dodržování všech pravidel bezpečného chování.

Kontaktní informace:
            tel: 606 170 082
            e-mail: info@podhurou.cz
            Mgr. Simona Felcmanová – vedoucí učitelka Mš,
            Zuzana Danišová – učitelka Mš