Týden #6, 20. – 24. dubna

Učíme se online

ℹ️ Vážení rodiče, milí žáci,
jak už víte, druhý stupeň se ve zbytku školního roku bude i nadále učit z domova. U prvního stupně bude podle představeného plánu vlády ČR umožněno pokračovat od 25. května s výukou ve škole. Vzhledem k nastalé situaci jsme se rozhodli poněkud pozměnit způsob výuky pro další období. Do konce dubna se budeme více věnovat opakování dosud probrané látky a současně vám nabídneme projekty, do kterých se žáci 2. stupně mohou zapojit. Dosud zadané úkoly můžete přímo ve škole online odevzdávat až do konce dubna. (Pokud úkol posíláte na email, nezapomeňte to zmínit
v textovém poli pro odevzdání úkolu ve škole online, jinak se vám budou úkoly zobrazovat jako neodevzdané.)

Projekty budou navazovat na probranou látku, a zároveň přispějí k hledání vztahů a širších souvislostí. Přibudou vám tak možnosti, jak si rozšířit současné vědomosti zajímavou formou. Práce na projektech vám rovněž může rozšířit obzory v oblasti dostupných PC programů pro studium – např. anki pro opakování kartiček, software pro tvorbu myšlenkových map apod.

Přejeme hodně zdaru!

Společný úkol z výtvarné výchovy a informatiky
(pro děti na 1. stupni dobrovolný,
s pomocí rodičů)

Na tomto odkaze: Umění a kultury od Googlu si prohlédněte některé umělecké směry a vytvořte jednoduchou prezentaci, ve které představíte ty směry, které na Vás zapůsobily. Pokuste se vždy pár slovy vyjádřit, proč si myslíte, že Vás zaujal konkrétní umělecký směr. Své práce můžete až do neděle 3. května zasílat na adresu: ukoly@podhurou.cz
Tip: Když kliknete na panel “Čas”, můžete výběrem jednotlivých století sledovat vývoj uměleckých směrů podle časové osy:

Přejdi na učivo podle třídy:

ℹ️ Na tomto odkazu můžete po bezplatné registraci pracovat s interaktivními pracovními sešity od nakladatelství TAKTIK.


Týden #6, 20. – 24. dubna

Pro učivo z minulých týdnů klikni na tlačítka níže:

1. třída

Videa pro tento týden

Český jazyk

Prvouka

https://youtu.be/E68jIG6NS0I

2. třída

Videa pro tento týden

Český jazyk

Matematika

3. třída

Videa pro tento týden

Matematika

Český jazyk

Prvouka

Anglický jazyk

Zopakovat si slovní zásobu activities z minulého týdne + sloveso to be (podle tabulky nalepené v sešitě)  – já jsem, ty jsi, on je, ona je,…
Udělat si ze čtvrtky menší obdélníčky (cca čtvrtku A4 rozdělit na 6 částí), vystřihnout a na ně si jednoduše nakreslit jednotlivé aktivity (slovní zásoba na papíře, kterou děti obdržely), dále si nastříhat ze čtvrtky menší pásky, na které jednotlivé aktivity děti napíšou a budou pak přiřazovat k obrázkům. Tato pomůcka nám pak poslouží i později.
I nadále se snažit angličtinu zapojovat do běžného života, pojmenovávat věci kolem sebe, říkat, co je za den, co děláme, apod.

4. třída

Matematika

Český jazyk

Odkaz na prezentaci: Určování vzoru podstatných jmen ženského rodu

-> Ke stažení ve formátu PDF

Anglický jazyk

Zopakovat si slovní zásobu activities z minulého týdne + sloveso to be (podle tabulky nalepené v sešitě)  – já jsem, ty jsi, on je, ona je,…V kladné formě a záporné (včetně staženého tvaru, např. I am not = I´m not. He is not = He isn´t.)
Udělat si ze čtvrtky menší obdélníčky (cca čtvrtku A4 rozdělit na 6 částí), vystřihnout a na ně si jednoduše nakreslit jednotlivé aktivity (slovní zásoba na papíře, kterou děti obdržely), dále si nastříhat ze čtvrtky menší pásky, na které jednotlivé aktivity děti napíšou a budou pak přiřazovat k obrázkům. Tato pomůcka nám pak poslouží i později.
I nadále se snažit angličtinu zapojovat do běžného života, pojmenovávat věci kolem sebe, říkat, co je za den, co děláme, apod.

5. třída

Český jazyk

Slovesa – procvičování:

Učebnice str. 91 – 93  tabulky: 
OSOBA A ČÍSLO, ZPŮSOB, ČAS. 
Pracovní sešit str. 59 – 61 cvičení (výběr cvičení dle možností).
Vysvětlení:
https://slideplayer.cz/slide/2693726/
https://slideplayer.cz/slide/3155058/
Přítomný čas:
https://slideplayer.cz/slide/2727072/
Budoucí čas. Minulý čas:
https://slideplayer.cz/slide/2727108/

Matematika

Soustava souřadnic a konstrukce diagramů
Vytisknout a vypracovat přiložené pracovní listy a podívat se na videa:

Anglický jazyk

Opakovat si slovní zásobu z minulého týdne – activities (jejich seznam byl vložen jako příloha do školy online). Zopakovat si tvorbu otázky a odpovědí pomocí slovesa DO a použít k tomu jednotlivá slovesa z activities (děti mají napsáno v sešitě).
Do you swim? Yes, I do. No, I don´t.
Do they play football? Yes, they do. No, they don´t.
Ale pozor:  DOES he eat? Yes, he DOES. No, he DOESN´T.
Následně mi napsat 10 otázek a k tomu 10 odpovědí s použitím některého ze sloves – zadám jako domácí úkol přes školu online.
Shlédnout následující video:

Přírodověda

Příroda na jaře – ekosystém potok a řeka, živočichové
(učebnice str.: 58 – 60, podrobnosti na škole online).

Vlastivěda

Orientace v krajině
(učebnice str.: 20 – 22, podrobnosti na škole online).

6. třída

Matematika

Český jazyk

Skladba – pokračování:
Pracovní sešit – POUČKY A PŘEHLED UČIVA – Rozvíjející větné členy.
Větné členy – vysvětlení – video:

Pracovní sešit str. 36.
Cvičení – výběr dle možností.
Cvičení  – větné členy:
https://slideplayer.cz/slide/3128893/
Cvičení – způsobová a fázová slovesa – připojení s infinitivem.
Vysvětlení:
https://slideplayer.cz/slide/3343992/
Infinitiv – vysvětlení:
https://slideplayer.cz/slide/2320863/

Literatura

Anglický jazyk

Učebnice str.62,63 – 5B + slovní zásoba 5B ze slovníčku
Následně si prostudovat gramatiku v pracovním sešitě str.78 (slovesa like,love, hate + sloveso s ing)
Například: I love playing the piano. Miluji hraní na piano
I like taking photos. Ráda fotím.
I hate cooking. Nenávidím vaření.
She likes listening to music. Ráda poslouchá muziku.
Učebnice str.64 – ve cvičení 4 si odpovědi vymyslet.
Pracovní sešit str.45,46

Zeměpis

Asie pokračování: Vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo, obyvatelstvo

Fyzika

Procvičování – fyzikální veličiny: Hmotnost (str. 57. – 63.)

Přírodopis

Botanika – Nahosemenné rostliny ( jinany, cykasy, jehličnany)

Dějepis

Římská Republika – Punské války
Učebnice strana 105 – 108 + Pracovní sešit 42-43

Udělat výpisky a odpovědět na otázky viz prezentace, podívat se na video:

Občanská výchova

Znaky demokracie, demokratického zřízení 
(podrobnosti na škole online).

Výchova ke zdraví

Úrazy (podrobnosti na škole online).

7. třída

Matematika

Promile + opakování
Učebnice aritmetiky strana 130 – 134
Cvičení B (1-8) strana 132
Cvičení A (1-6) strana 133-134

Český jazyk

Procvičujeme – Pravopis.
Shoda podmětu s přísudkem – učebnice str. 70 – tabulka.
Vysvětlení:
https://slideplayer.cz/slide/3128856/
https://slideplayer.cz/slide/3129124/
Gramatická životnost – učebnice str. 39 – tabulka.
Pracovní sešit str. 51.Cvičení: Věty se rozpojily a rozházely. Najdi části vět, které k sobě patří, a celé věty přepiš. Doplň i/y.
Další cvičení dle možností.
Literatura – učebnice str. 27 – 29.
Starověká literatura – Antika.
Vysvětlení:
https://slideplayer.c/slide/2866701/

Literatura

Anglický jazyk

Čtení – učebnice str.64 – přečíst, přeložit, neznámá slovíčka vypsat do sešitu + str.65/2
Psaní – 65/6 – napsat kratší vyprávění o vašem hrdinovi, mají obsahovat informace ze cvičení 4. Lze přidat obrázek
Opakovat si slovní zásobu celé 5.lekce.

Německý jazyk

(do 28. dubna 2020)
Podle výukového portálu: www.umimenemecky.cz si procvičujte následující
tematické oblasti v gramatice:

1. Slovesa: přítomný čas . (Verben: Präsens)
2. Osobní zájmena (Personalpronomen)
3. Tykání / Vykání ( du-Form / Sie-Form)
4. Věta oznamovací (Aussagesatz)
5. Věty tázací (Fragesätze)

K tomu si prosím opakujte slovní zásobu a dělejte si různá cvičení, která jsou
velmi zajímavá s vědomostními testy.

Zeměpis

Asie pokračování: Vodstvo, rostlinstvo, živočišstvo, obyvatelstvo

Fyzika

Procvičování – kladka a páka

Přírodopis

Botanika – Nahosemenné rostliny ( jinany, cykasy, jehličnany)

Dějepis

Španělsko, Nizozemí, Rusko a Osmanská říše
Učebnice strana 106 – 110 + Pracovní sešit 44
Udělat si výpisky a odpovědět na otázky viz prezentace

Občanská výchova

Znaky demokracie, demokratického zřízení 
(podrobnosti na škole online).

Výchova ke zdraví

Úrazy (podrobnosti na škole online).

8. třída

Rovnice
Prostudovat přiloženou učenici, vypracova úkoly k procvičení 1-5
Vypracovat pracovní listy (až do 10. května).

Český jazyk

Dokončení
Významové poměry mezi větnými členy a vedlejšími větami.
Vysvětlení:
https://slideplayer.cz/slide/2291060/
POUČKY PŘEHLED UČIVA – PRACOVNÍ SEŠIT
Učebnice str. 88 – 90 – tabulky.
Pracovní sešit – Významové poměry mezi větnými členy a vedlejšími větami – 
výběr cvičení dle možností.
Grafické znázornění souvětí – vysvětlení:
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/13217
Vedlejší věta – větný člen:
https://slideplayer.cz/slide/2326310/
Navíc – procvičování:
Druhy vedlejších vět:
https://slideplayer.cz/slide/3076434
Shoda podmětu s přísudkem.
https://slideplayer.cz/slide/3128856/
https://slideplayer.cz/slide/3129124/
Slovesný vid.
https://slideplayer.cz/slide/2786293/

Literatura

(do 28. dubna 2020)
Dle učebnice: „Hravá literatura“ si přečíst a souběžně zpracovat v pracovním
sešitu následující tematické celky:

1) Osvícenství
2) Preromantismus
3) Romantismus

Dovolím si připomenout, že takto budeme pracovat po dobu karanténního
opatření a zpracování pracovního sešitu bude mít vliv na závěrečné hodnocení.

Současně si ty knížky, které přečtete, zpracujte podle „Čtenářské dílny“.

Chemie

Chemické reakce – učebnice str. 60 – 66
(podrobnosti na škole online).

Anglický jazyk

Učebnice str.64,65 – čtení – přeložit a vypsat si neznámá slovíčka do sešitu.
Poslech: http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/intermediate-b1-listening/favourite-things – vypracovat jednotlivá cvičení a přes školu online mi stručně v češtině napsat, o čem povídání je.
Zopakování budoucího času pomocí tohoto videa:

Německý jazyk

(do 28. dubna 2020)
Podle výukového portálu: www.umimenemecky.cz si procvičujte následující
tematické oblasti v gramatice:

1. Slovesa: přítomný čas . (Verben: Präsens)
2. Osobní zájmena (Personalpronomen)
3. Tykání / Vykání ( du-Form / Sie-Form)
4. Věta oznamovací (Aussagesatz)
5. Věty tázací (Fragesätze)

K tomu si prosím opakujte slovní zásobu a dělejte si různá cvičení, která jsou
velmi zajímavá s vědomostními testy.

Fyzika

Atmosféra, meteorologie, aerodynamika, znečištění ovzduší.Vybrat si téma svého referátu/projektu na téma, které se bude zabývat klimatem na naší planetě.

Zeměpis

Opakování probraného učiva.

Přírodopis

Studium tělních soustav člověka – pokračování

Dějepis

Rusko a Japonsko
Učebnice strana 100 – 102 + Pracovní sešit 44

Udělat výpisky a odpovědět na otázky vi prezentace

Občanská výchova

Ústava ČR  (podrobnosti na škole online).

Výchova ke zdraví

Chování v krizových situacích (podrobnosti na škole online).

9. třída

Příprava k přijímacím zkouškám

Online výuka matematiky a českého jazyka s testy na portálu vpohode.cz:
“100 hodin výukových videí
Veškeré učivo druhého stupně
On-line výuková videa, opakování, cvičení, testy, hodnocení”

Pro registraci zdarma postupujte následovně:
Klikněte na tento odkaz
– V pravém horním rohu kliknete na: “Vyzkoušet zdarma”
– Zaregistrujte se
– V ten okamžik se Vám zpřístupní veškerý obsah
– Přes tlačítko “Vyzkoušet zdarma” můžete začít s výukou.

Matematika

V minulém týdnu jsme probrali početní výkony s lomenými výrazy .
V tomto týdnu se budeme věnovat kuželu. V učebnici si projděte základní pojmy na stránce 62 – 64 a naučte se vypočítat povrch kuželu, stránky 64 – 67.

Přírodopis

Kdo ještě neučinil, si vypracuje souhrnný test na stránce 35 v pracovním sešitě. Následně pokračujte stránkou 36.

Český jazyk

Opakujeme si – SLOVANSKÉ JAZYKY, VÝVOJ JAZYKA:
Vysvětlení:
https://slideplayer.cz/slide/2324306/
Pracovní sešit viz POUČKY A PŘEHLED UČIVA – OBECNÉ VÝKLADY O JAZYCE.
Pracovní sešit str. 46 – 48.
Učebnice str. 7 – 17 – tabulky.
SLOVANSKÉ JAZYKY – vysvětlení:
https://slideplayer.cz/slide/2292081/
JAZYKOVĚDA, JAZYKOVÁ KULTURA, ŘEČ A JAZYK (JAZYKOVĚDNÉ DISCIPLÍNY) – vysvětlení:
https://slideplayer.cz/slide/2324226/
Navíc:
Příprava na přijímací zkoušky:
V POHODĚ:
E-learning kurzy: https://studium.vpohode.cz/kurz/86/osnova
Přihlašovací údaje:
e-mail: zscista@centrum.cz
heslo: swfP1VZtEG
CERMAT:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura

Literatura

(do 28. dubna 2020)
V pracovním sešitu s názvem „Hravá literatura“ mají žáci za úkol si zopakovat
tematický celek s názvem: Světová literatura 2. poloviny 20. století, počínaje
stránkou 2 až do stránky 24.

Na stránce 25 je potom souhrnný opakovací test.

Anglický jazyk

Učebnice str.64,65 – čtení – přeložit a vypsat si neznámá slovíčka do sešitu.
Poslech: http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/intermediate-b1-listening/favourite-things – vypracovat jednotlivá cvičení a přes školu online mi stručně v češtině napsat, o čem povídání je.
Vypracovat cvičení učebnice str.68,69
Zopakování budoucího času pomocí tohoto videa:

Německý jazyk

(do 28. dubna 2020)
Podle výukového portálu: www.umimenemecky.cz si procvičujte následující
tematické oblasti v gramatice:

1. Slovesa: přítomný čas . (Verben: Präsens)
2. Osobní zájmena (Personalpronomen)
3. Tykání / Vykání ( du-Form / Sie-Form)
4. Věta oznamovací (Aussagesatz)
5. Věty tázací (Fragesätze)

K tomu si prosím opakujte slovní zásobu a dělejte si různá cvičení, která jsou
velmi zajímavá s vědomostními testy.

Zeměpis

Opakování probraného učiva.

Fyzika

Nastudovat materiály na školeonline a vybrat si téma svého projektu o vesmíru.

Dějepis

Komunistický převrat a 50. léta v Československu
Učebnice strana 76 – 80 + Pracovní sešit 42-43
Udělat výpisky a odpovědět na otázky viz prezentace

Chemie

Alkoholy, fenoly
úkol: ethanol a jeho vliv na člověka
(podrobnosti na škole online).

Občanská výchova

Masmédia, jejich působení, propaganda (viz škola online)

Výchova ke zdraví

Chování v krizových situacích (podrobnosti na škole online).