Profil absolventa

Naši žáci při procesu poznávání a objevování získávají praktické dovednosti a poznatky, ze kterých mohou čerpat v průběhu celého života. Kromě posilování svých silných stránek se nevyhýbají zkoumání a posouvání svých hranic, které v průběhu studia nevnímají jako pevně dané a neměnné.

Klíčové dovednosti a poznatky absolventa naší školy:

1) ovládá základní dovednosti komunikace a spolupráce
2) umí řešit problémy kreativně, s trpělivostí a sebedůvěrou
3) dovede vhodně aplikovat osvojené strategie učení
4) uvědomuje si význam celoživotního vzdělávání
5) vnímá zdraví jako základní hodnotu, kterou nelze koupit
6) uvědomuje si odpovědnost za vlastní chování a způsob života