Vzdělávání = poznávání

Vzdělávání není pouze suma vědomostí, memorování a testování. Chceme žáky motivovat a podporovat k aktivnímu objevování, řešení problémů a získání dovedností užitečných pro další růst. Věříme, že při komplexním přístupu ke vzdělávání je potřeba kromě předávání základních vědomostí rozvíjet schopnost samostatného a kritického uvažování. 

Nevyžadujeme encyklopedické znalosti a memorování. Domácí úkoly jsou u nás dobrovolné. Zaměřujeme se na rozvoj samostatnosti, kreativity a efektivní práce s pamětí a pozorností. Tyto dovednosti budou moci naši žáci trénovat i formou zájmového kroužku a e-learningu (chystáme od školního roku 2020/2021). Chceme žákům poskytnout kvalitní základ pro správné rozhodování a jednání v běžných i neobvyklých životních situacích. 

Stále výraznější podíl je při výuce věnován praktickým dovednostem. Tím je kladen nárok i na naše pedagogy, kteří aktivně reagují na dění ve třídách a mohou tak dále posouvat způsob výuky. 

Zastáváme názor, že vzdělávání představuje proces, na kterém se podílí žáci společně s vyučujícími. Společně se snažíme vytvářet bezpečné, příjemné a pozitivní prostředí, podporovati kritické myšlení, sebehodnocení a spolupráci. Směřujeme k výraznějšímu podílu projektového vyučování, které má za cíl podpořit kreativitu žáků a umožnit nalézání souvislostí a vztahů probíraných témat. 

Nastavení projektů a jejich konkrétní zadání a následná zpětná vazba zohledňuje individuální schopnosti a umožňuje každému z žáků zažít radost z úspěchu a posílit tak růstové nastavení mysli. To představuje jedno ze základních pilířů našeho přístupu ke vzdělávání. 

Výuka se tak stává jedinečným prožitkem a každý může prožít úspěch při překonání vlastních překážek. S tím také souvisí důraz kladený na odpovědnost a vnitřní motivaci našich žáků.