Týden #4, 6. – 9. dubna

Učíme se online

Aktuální situace k pondělí 6. dubna 2020

ℹ️ Vážení rodiče, milí žáci,
jak asi z informací dostupných k dnešnímu dni víte, konkrétní datum pro odvolání mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví, a tudíž i datum opětovného otevření škol pro žáky, se odhaduje jen těžko. Nejpravděpodobnější variantou se jeví otevření nejdříve v polovině května.

Z tohoto důvodu apelujeme na Vás, žáky základní školy “Pod Hůrou”, abyste i v dalších týdnech samostudia setrvali v pilném a zodpovědném přístupu, odevzdávali včas zadanou látku a při nejasnostech využívali nabízené konzultační hodiny, které najdete v tabulce níže. V mezích dostupné komunikace se o probírané látce raďte také se svými spolužáky. Věříme, že až se ve zdraví všichni opět setkáme, budeme se moci při dalším objevování opřít o týdny, kdy jsme se navzájem učili na dálku.

Týden #4, 6. – 8. dubna

Pro učivo z minulých týdnů klikni na tlačítka níže:

Společný úkol z výtvarné výchovy a informatiky
(pro děti na 1. stupni dobrovolný,
s pomocí rodičů)

Na tomto odkaze: Umění a kultury od Googlu si prohlédněte některé umělecké směry a vytvořte jednoduchou prezentaci, ve které představíte ty směry, které na Vás zapůsobily. Pokuste se vždy pár slovy vyjádřit, proč si myslíte, že Vás zaujal konkrétní umělecký směr. Své práce můžete až do neděle 19. dubna zasílat na adresu: ukoly@podhurou.cz
Tip: Když kliknete na panel “Čas”, můžete výběrem jednotlivých století sledovat vývoj uměleckých směrů podle časové osy:

Přejdi na učivo podle třídy:

1. třída

Videa pro tento týden

Český jazyk

Písmenko Ž
Písmenko Ř

Prvouka

Od Andulky po Žížalu
Písanka Písmeno R

https://youtu.be/__VW8vuPu_c

2. třída

Videa pro tento týden

Český jazyk

Matematika

Příprava na násobení a dělení pro druháky

Prvouka

3. třída

Přílohy k matematice ke stažení:

Anglický jazyk

Stále opakování slovní zásoby z předešlých týdnu (v mluvené i písemné podobě), přenášet angličtinu
do běžného života, pojmenovávat věci kolem sebe, počítat, popisovat, apod.
Přidat si další slovní zásobu – activities (činnosti) – děti dostaly vypracované na papíře – možnost hrát
pantomimu.
Vytvořit plakát podle učebnice str.69 – Můj týden (jednotlivé dny v týdnu a co v nich dělám – lze
obrázek + popsat dle jednotlivých aktivit) – zaslat na školní email nebo prostřednictvím školy online,
zadám jako domácí úkol.
Procvičovat AJ prostřednictvím online formy, pokud je možnost: www.skolakov.eu, british council for
kids, CD v učebnici.

Pohádky: Alf, Muzzy, Lassie, H2O – just add water, případně Netflix

4. třída

Pracovat na „dlouhodobém úkolu“
(rozklikni pro zobrazení zadání),
prodloužení termínu odevzdání do 10.4.2020

Přílohy k matematice a českému jazyku ke stažení:

Videa pro tento týden

Anglický jazyk

Stále opakování slovní zásoby z předešlých týdnu (v mluvené i písemné podobě), přenášet angličtinu
do běžného života, pojmenovávat věci kolem sebe, počítat, popisovat, apod. – zkoušet jednotlivá
slova „spelovat“ a i nadále procvičovat anglickou abecedu.
Vytvořit plakát podle učebnice str.69 – Můj týden (jednotlivé dny v týdnu a co v nich dělám – lze
obrázek + popsat dle jednotlivých aktivit) – zaslat na školní email nebo prostřednictvím školy online,
zadám jako domácí úkol.
Pracovní sešit str.64, 66,67 (na str.67 se vyskytuje již zápor, který se tvoří pomocí slovesa DON´T,
např. I DON´T sleet. Já nespím. I DON´T play football. Nehraji fotbal.). Krátké vysvětlení naleznete zde:


Procvičovat AJ prostřednictvím online formy, pokud je možnost: www.skolakov.eu, british council for
kids, CD v učebnici.

Pohádky: Alf, Muzzy, Lassie, H2O – just add water, případně Netflix

5. třída

Český jazyk

Číslovky
Učebnice str. 88 – 89
Pracovní sešit str. 56 – 57 cvičení (výběr cvičení dle možností).
Čtení oblíbené knihy, komiksu.

https://slideplayer.cz/slide/1982578/

https://www.gramar.in/cs/category.php?category=sd4

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e889d9654b5e

Matematika

Desetinná čísla, zlomek
Vypracovat přiložené pracovní listy a podívat se na videa, kdo nemá možnost si vytisknou listy, vypracuje příklady s učebnice (upřednostňuji pracivní listy).
Učebnice strana 82 – 83
Cvičení 17 – 25

Anglický jazyk

Stále opakování slovní zásoby z předešlých týdnu (v mluvené i písemné podobě), přenášet angličtinu
do běžného života, pojmenovávat věci kolem sebe, počítat, popisovat, apod.
Slovní zásoba lekce 5 – dle vytištěného slovníčku, který děti dostaly na začátku školního roku.
Procvičit si lekci 5 prostřednictvím CD v učebnici.
Pracovní sešit str.65 – přečíst a zkusit přeložit, neznámá slovíčka vypsat do sešitu.
Učebnice str.59/1,2,3 – ukazovací zájmena this/these/that/those (toto/tyto/tamto/tamty). Na videích níže je vysvětleno, kdy se jednotlivá zájmena používají.
Pracovní sešit str.59

Přírodověda

Příroda na jaře – ekosystém park(učebnice str.: 52 – 54, zápis a podrobnosti na Škole online – úkoly).

Vlastivěda

Kraje a krajská města – Jihomoravský kraj, Vysočina, Jihočeský, Plzeňský kraj
(učebnice str.: 13, 14, zápis a podrobnosti na Škole online – úkoly).

6. třída

Matematika

Násobení desetinného čísla přirozeným číslem a desetinným číslem (učebnice str.: 105 – 110)
Zápis a úkoly na Škole online – úkoly. Výklad ve videu:

Procvičování na uvedených stranách v učebnici nebo na internetu: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=03.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid.

Český jazyk

Pokračujeme ve Větě jednoduché:
Stavba věty jednoduché
https://slideplayer.cz/slide/3651905/
POUČKY A PŘEHLED UČIVA – PRACOVNÍ SEŠIT
Učebnice str. 82 – tabulka
Pracovní sešit str. 33 cv. 5
Učebnice str. 68, 70 – tabulky
Pracovní sešit str. 33 cv. 6
Učebnice str. 68, 69 – tabulky
Pracovní sešit str. 33 cv. 7
Podmět:

http://www.ucirna.cz/cestina/skladba_vetne_cleny_podmet.php

Přísudek:

http://www.ucirna.cz/cestina/skladba_vetne_cleny_prisudek.php

Navíc – Opakování z 5. ročníku – podmět a přísudek (kontrola)

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk 5.roc/podmet_a_prisudek1.htm

Literatura

Anglický jazyk

Podívat se na další díl Muzzy comes back 2 na youtube.
Znovu si zopakovat slovní zásobu 4.lekce – vybrat si 20 různých slov a na ně zkusit do sešitu vytvořit
20 vět (zkuste v nich používat jednotlivé formy prostého času a různá zájmena – já, on, oni, atd.).
Pracovní sešit str.41 – vypracovat Your project (free time survey) na čtvrtku a zaslat na školní email,
popřípadě přes školu online foto.
Začít lekci 5 A – učebnice str.58,59 + zopakovat sloveso can (can´t) – pracovní sešit str.78 – přehled
gramatiky.
Pracovní sešit str.42,43,44
Snažit se angličtinu používat v běžném životě, pojmenovávat věci kolem sebe, povídat si s ostatními,
apod.

Fyzika

Fyzikální veličiny a jejich měření – Objem, jednotky objemu. (učebnice 48. – 54.)

Dějepis

Etruskové a Římští králové
Učebnice strana 99 – 102 + Pracovní sešit 40 – 41
Udělat výpisky a odpovědět na otázky viz prezentace, podívat se na video:

Zeměpis

Opakování Jižní Amerika pomocí pracovních listů.

Přírodopis

Botanika – Nahosemenné rostliny ( jinany, cykasy, jehličnany)

7. třída

Matematika

Procenta % II
Tento týdne pokračujeme v kapitole %
Učebnice aritmetiky strana 120 – 121
Cvičení G (1-8) strana 120 – 121
Výpočet základu
Učebnice strana 122 – 123
Cvičení B (1-10) strana 122 – 123

Český jazyk

Pokračujeme ve Větách vedlejších:
POUČKY A PŘEHLED UČIVA – PRACOVNÍ SEŠIT
Učebnice str. 84 – Věta hlavní, věta vedlejší – tabulka
Učebnice str. 85 – Vedlejší věta podmětná
https://cesky-jazyk.okhelp.cz/vety-hlavni-vedlejsi-vetny-rozbor-cesky-jazyk/veta-vedlejsi-podmetna.php

Učebnice str. 86 – Vedlejší věta předmětná
https://cesky-jazyk.okhelp.cz/vety-hlavni-vedlejsi-vetny-rozbor-cesky-jazyk/veta-vedlejsi-predmetna.php

Pracovní sešit str. 40 cv. 4, 6, 7 (výběr cvičení dle možností)
Pracovní sešit str. 40 cv. 5 – Vyznačený větný člen nahraď vedlejší větou – viz odkaz
https://slideplayer.cz/slide/2326310/

Navíc – Procvičování – pravopis (kontrola):
https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/pravopis-lexikaln

Vedlejší věta podmětná a předmětná – procvičování (kontrola):
https://www.skolasnadhledem.cz/game/787

Literatura

Anglický jazyk

Stále opakovat nepravidelná slovesa v minulém čase. Snažit se angličtinu používat v běžném životě,
pojmenovávat věci kolem sebe, povídat si s ostatními, apod.
Zopakování minulého času COULD – učebnice str.59/7,8 – napsat do sešitu.
Pokračovat v 5.lekci: učebnice str.60,61 – v daném článku si podtrhnout všechny slovesa v minulém
čase, zopakovat tvorbu otázky a odpovědi v minulém čase (pomocí slovesa DID) – přehled gramatiky
uveden v pracovním sešitě str.76.
Pracovní sešit str.43,44,45

Fyzika

Otáčivé účinky síly – Páka, rovnováha na páce, použití páky ( učebnice 46. – 50.)

Dějepis

Společnost v raném novověku
Učebnice strana 99 – 100 + Pracovní sešit 42
Udělat si výpisky a odpovědět na otázky viz prezentace.

Zeměpis

Opakování Jižní Amerika pomocí pracovních listů.

Přírodopis

Botanika – Nahosemenné rostliny ( jinany, cykasy, jehličnany)

8. třída

Matematika

Lineární rovnice
Tento týden načínáme novou kapitolu a to Lineární rovnice, kde se dozvíte jak používáme úpravy při řešení rovnic.

Učebnice algebry strana 88-97
Cvičení E (1-7 ) strana 94-95
Cvičení A1 (1-6) strana 97
Videa:

Jednoduché konstrukční úlohy

1.     Sestroj přímku p, která prochází dvěma různými body A, B
2.     Sestroj úsečku u s krajními body A, B, pro jejíž délku platí: u= |AB| = 6cm
3.     Sestroj úsečku XY délky 4,3 cm a pak ji přeneste na zvolenou polopřímku KL tak, aby bod X slynul s bodem K
4.     Sestroj trojúhelník ABC a = 7 cm, b = 6,4 cm, c = 5,1 cm
5.     Sestroj čtverec ABCD se stranou a = |AB| = 6 cm

Český jazyk

Pokračujeme ve Významových poměrech mezi souřadně spojenými hlavními větami:
POUČKY A PŘEHLED UČIVA – PRACOVNÍ SEŠIT
Vysvětlení učiva a procvičování:
http://cestina.tode.cz/koordinacni-pomery.html#koordinacni-pomery

Učebnice str. 85 – tabulka
Pracovní sešit str. 34 – 35 cvičení (výběr cvičení dle možností)
Procvičení a vysvětlení:
https://zsslapanice.cz/STUD_MAT/DUMY/%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk/8.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/VY_32_INOVACE_Bo_02-04_CJ-8.pdf

Navíc – Vedlejší věta podmětná a předmětná – procvičování (kontrola):
Vedlejší věta podmětná:
https://cesky-jazyk.okhelp.cz/vety-hlavni-vedlejsi-vetny-rozbor-cesky-jazyk/veta-vedlejsi-podmetna.php
Vedlejší věta předmětná:
https://cesky-jazyk.okhelp.cz/vety-hlavni-vedlejsi-vetny-rozbor-cesky-jazyk/veta-vedlejsi-predmetna.php
Procvičování – pravopis (kontrola):
https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/pravopis-lexikaln

Literatura

Chemie

Prvky 8. skupiny
(podrobnosti, úkoly na Škole online – úkoly).

Anglický jazyk

Učebnice str.60,61 – článek přečíst a přeložit, vypsat neznámá slovíčka.

Gramatika – must/have to (had to) – zopakovat – prac.sešit str.77(přehled gramatiky) + shlédnout
následující video:


Následně pokračovat v učebnici str.62,63/5,6,7,8
Pracovní sešit str.43 – 45

Fyzika

Počasí: Atmosféra země, vlhkost a tlak vzduchu.

Dějepis

Imperialismus a kolonialismus
Učebnice strana 96 – 97 + Pracovní sešit 42

Udělat výpisky a odpovědět na otázky viz prezentace, podívat se na videa:

Zeměpis

Opakování pomocí prezentací na téma: Doprava, zemědělství, průmysl, kolonizace, EU, ekonomika…

Přírodopis

Tělní soustavy člověka pokračování: kožní, vylučovací, nervová, zrak – sluch, pohlavní soustava.

Občanská výchova

Právní řád – význam a funkce (viz Škola online – úkoly).

Výchova ke zdraví

Integrovaný záchranný systém (viz Škola online – úkoly).

9. třída

Příprava k přijímacím zkouškám

Online výuka matematiky a českého jazyka s testy na portálu vpohode.cz:
“100 hodin výukových videí
Veškeré učivo druhého stupně
On-line výuková videa, opakování, cvičení, testy, hodnocení”

Pro registraci zdarma postupujte následovně:
Klikněte na tento odkaz
– V pravém horním rohu kliknete na: “Vyzkoušet zdarma”
– Zaregistrujte se
– V ten okamžik se Vám zpřístupní veškerý obsah
– Přes tlačítko “Vyzkoušet zdarma” můžete začít s výukou.

Matematika

V učebnici aritmetiky si prosím prostudujte (zopakujte) úpravy lomených výrazů, a sice společný násobek, společný dělitel: učebnice algebry strany 104-107.

Současně dokončete vypracování a odevzdání předchozích úloh – přímo na školu online.

Přírodopis

Souhrnné opakování geologických jevů: v sešitech stránky 25 – 34.
Kdo nemá pracovní sešit u sebe, použijte interaktivní pracovní sešit od nakladatelství TAKTIK na tomto odkazu (účet si založíte zdarma)

Český jazyk

Pokračujeme v Procvičování pravopisu:
VYSVĚTLENÍ UČIVA:
POUČKY PŘEHLED UČIVA – PRACOVNÍ SEŠIT
Učebnice str.102 – tabulka
Vysvětlení učiva a procvičování (kontrola):
https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/pravopis-lexikaln
https://www.diktatorek.cz/Scholasticus/Cesky-jazyk/cesky-jazyk-index.html
https://cesky-jazyk.okhelp.cz/index.php

Pravopisný jev lexikální:

Slovní druhy, vyjmenovaná slova, význam a stavba slova,
předpony, přípony, složeniny
Pravopisný jev tvaroslovný:
Skloňování a časování ohebných slovních druhů – jejich tvary
Pravopis syntaktický (skladební)
Interpunkční znaménka, shoda ve skladebních dvojicích
Pracovní sešit str. 40 cvičení (výběr cvičení dle možností)
Navíc – učebnice str. 102 – 113 cvičení (výběr cvičení dle možností)
Navíc – testy – Slovní zásoba a tvoření slov:
https://www.icestina.cz/testy/slovni-zasoba-a-tvoreni-slov/

Literatura

Anglický jazyk

Učebnice str.60,61 – článek přečíst a přeložit, vypsat neznámá slovíčka.
Gramatika – must/have to (had to) – zopakovat – prac.sešit str.77(přehled gramatiky) + shlédnout
následující video:


Následně pokračovat v učebnici str.62,63/5,6,7,8
Pracovní sešit str.43 – 45

Odkaz na poslech
– vypracovat daná cvičení a stručně mi v češtině napsat, jaké rady učitelka žákům dává
– bude zadán jako úkol přes školu online.

Fyzika

Atomová energie (škola online).

Dějepis

Státy východního bloku
Učebnice strana 81 – 83 a 104 – 105 + Pracovní sešit 38 – 40
Udělat výpisky a odpovědět na otázky viz prezentace.

Chemie

Halogenderiváty
(podrobnosti, úkoly na Škole online – úkoly).

Zeměpis

Opakování pomocí prezentací na téma: Doprava, zemědělství, průmysl, kolonizace, EU, ekonomika…

Občanská výchova

Globalizace – klady, zápory, globální problémy
(viz Škola online – úkoly).

Výchova ke zdraví

Integrovaný záchranný systém
(viz Škola online – úkoly).