Týden #7, 27.4 – 30.4.

Učíme se online

Týden #7, 27. – 30. dubna

Výuka po otevření školy 25. května 2020

Vláda po Velikonocích představila scénář pro očekávané uvolňování mimořádných opatření. Připravili jsme pro Vás krátké video se shrnutím toho nejdůležitějšího pro znovuotevření základní školy pro děti z 1. stupně, které podle plánu připadá na pondělí 25. května 2020.

Zveřejnil(a) Základní škola a Mateřská škola Pod Hůrou, Čistá u Horek dne Středa 15. dubna 2020
Jak ovlivní scénář vlády ČR pro uvolňování opatření výuku
na čistecké škole ve zbytku školního roku?

Společný úkol z výtvarné výchovy a informatiky
(pro děti na 1. stupni dobrovolný,
s pomocí rodičů)

Na tomto odkazu: Umění a kultury od Googlu si prohlédněte některé umělecké směry a vytvořte jednoduchou prezentaci, ve které představíte ty směry, které na Vás zapůsobily. Pokuste se vždy pár slovy vyjádřit, proč si myslíte, že Vás zaujal konkrétní umělecký směr. Své práce můžete až do neděle 3. května zasílat na adresu: ukoly@podhurou.cz
Tip: Když kliknete na panel “Čas”, můžete výběrem jednotlivých století sledovat vývoj uměleckých směrů podle časové osy:

Přejdi na učivo podle třídy:

ℹ️ Na tomto odkazu můžete po bezplatné registraci pracovat s interaktivními pracovními sešity od nakladatelství TAKTIK.


1. třída

Videa pro tento týden

Český jazyk

Prvouka

https://youtu.be/__VW8vuPu_c

2. třída

Videa pro tento týden

Český jazyk

Prvouka

3. třída

Přílohy k matematice ke stažení:

Videa pro tento týden

Matematika

Prvouka

Anglický jazyk

Opakování slovní zásoby z předešlých týdnů, zkusit si projít slovíčka z 1. – 5.lekce (v mluvené i psané formě!)
Zopakovat si abecedu, activities, otázku pomocí slovesa DO, sloveso to BE (dle tabulky nalepené v sešitě).
Využívat různé  online programy k jednotlivému procvičování:
www.skolakov.eu
British council for kids
http://www.english-time.eu/pro-deti/
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

4. třída

Videa pro tento týden

Matematika

Vlastivěda

Anglický jazyk

Opakování slovní zásoby z předešlých týdnů, zkusit si projít slovíčka z 1. – 5.lekce (v mluvené i psané formě!)
Zopakovat si abecedu, activities, otázku pomocí slovesa DO, zápor pomocí DON´T, sloveso to BE (dle tabulky nalepené v sešitě).
Podívat se na následující video o tom, jak se tvoří množné číslo (například 1 auto = 1 car, 2 auta = 2 cars,…):

Využívat různé  online programy k jednotlivému procvičování:
www.skolakov.eu
British council for kids
http://www.english-time.eu/pro-deti/
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

5. třída

Český jazyk

Základní větné členy – podmět a přísudek

Vysvětlení: https://www.ceskatelevize.cz/
Podmět a přísudek – učebnice str. 96 – 99 – tabulky
Podmět a přísudek – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/
Shoda přísudku s podmětem – učebnice str.100 – tabulka

Shoda přísudku s podmětem – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/
Pracovní sešit str. 62 – 63 cvičení (výběr cvičení dle možností).
Druhy podmětu – procvičování:
https://www.gramar.in/cs/

Matematika

Počítání s velkými čísly
Vytisknout a vypracovat přiložené pracovní listy a podívat se na videa:

Anglický jazyk

Na čtvrtku si nakreslit lidskou postavu, k tomu si na malé vystřižené čtverečky napsat jednotlivé části těla – z jedné strany anglicky a z druhé česky a následně přiřazovat k postavě jednotlivé části (face – obličej, cheeks – tváře, hair – vlasy, head – hlava, eye – oko, ear – ucho, nose – nos, mouth – pusa, lips – rty, teeth – zuby, tongue – jazyk, chin – brada, neck – krk , arm – paže, hand – ruka , fingers- prsty na rukou, shoulders- ramena, chest – hrudník, belly – břicho, back – záda, leg – noha, knee – koleno, toes – prsty na nohou) – učit se postupně tuto slovní zásobu v psané i mluvené formě.
Opakovat si slovní zásobu activities z předešlého týdne.
Učebnice str.71/1
Pracovní sešit str.70,71

Přírodověda

Příroda na jaře – projekt
(podrobnosti a zadání na škole online)

Vlastivěda

Povrch ČR
(učebnice str.: 23 – 25, podrobnosti na škole online).

6. třída

Matematika

Shodnost, shodné útvary (učebnice geometrie str.: 59 – 66, podrobnosti na škole online)

https://www.youtube.com/watch?v=ONXmQz9cR14&t=65s

Český jazyk

Věta jednoduchá a souvětí
Pokračujeme:
Grafické znázornění větné stavby – učebnice str. 84 – tabulky.
Pracovní sešit str. 37 – výběr cvičení dle možností.
Grafické znázornění větných členů – vysvětlení učiva – video:

Věta jednoduchá – učebnice str. 82 – tabulka.
Souvětí – učebnice str. 86 – tabulka.
Pracovní sešit – POUČKY A PŘEHLED UČIVA – Věta jednoduchá a souvětí.
Věta jednoduchá a souvětí – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/
Pracovní sešit str. 38 – cvičení – výběr dle možností.

Literatura

Anglický jazyk

Slovní zásoba celé 5.lekce
Rozkazovací způsob:
učebnice str.65/7 + prac.sešit str.47/5
Čtení – učebnice str.66

Dějepis

Římská Republika – Krize Republiky
Učebnice strana 109 – 115 + Pracovní sešit 43-45
Prezentace

Zeměpis

Asie – hospodářství, rozdělení, Jihozápadní Asi – Blízký Východ

Fyzika

 Fyzikální veličiny – Čas (učebnice od strany 63. – 69.)

Přírodopis

Listnaté stromy a keře. Učebnice od strany 93.

Výchova ke zdraví

Imunita – projekt 
(podrobnosti a zadání na škole online)

7. třída

Opakování
Vytisknout a vypracovat přiložené pracovní listy

Český jazyk

Psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech
Dokončení – Shoda podmětu s přísudkem.
Pracovní sešit str. 54, 55 – výběr cvičení dle možností.
Vysvětlení – video:


Psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech.
https://www.ceskatelevize.cz/
Středověká literatura
Literatura – učebnice str. 30 – 36
Středověká literatura
Vysvětlení – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/

Literatura

Anglický jazyk

Dodělat si chybějící, doposud neodevzdané úkoly.
Gramatika – projít si pravidla stupňování přídavných jmen – prac.sešit str.77/unit 6
Shlédnout následující video:


Na základě toho zkusit vypracovat prac.sešit str.49

Německý jazyk

(do 28. dubna 2020)
Podle výukového portálu: www.umimenemecky.cz si procvičujte následující
tematické oblasti v gramatice:

1. Slovesa: přítomný čas . (Verben: Präsens)
2. Osobní zájmena (Personalpronomen)
3. Tykání / Vykání ( du-Form / Sie-Form)
4. Věta oznamovací (Aussagesatz)
5. Věty tázací (Fragesätze)

K tomu si prosím opakujte slovní zásobu a dělejte si různá cvičení, která jsou
velmi zajímavá s vědomostními testy.

Dějepis

Dějiny českých zemí v raném novověku
Učebnice strana 111 – 114 + Pracovní sešit 44 – 46
Prezentace

Zeměpis

Asie – hospodářství, rozdělení, Jihozápadní Asi – Blízký Východ

Přírodopis

Listnaté stromy a keře. Učebnice od strany 93.

8. třída

Matematika

 Pokračuje v zadaném úkolu Rovnice II.

Český jazyk

Souvětí souřadné a podřadné
Opakování – Věta jednoduchá a souvětí. Významové poměry
https://www.ceskatelevize.cz/
Opakování – Řeč přímá a nepřímá. Větný člen. Slovní druh. Doplněk
https://www.ceskatelevize.cz/
Souvětí souřadné a podřadné – vysvětlení – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/
Učebnice str. 91 – 92 – tabulky.
Čárky mezi souřadně spojenými větami  – učebnice str. 94 – tabulka.
Čárky v souvětí podřadném – tabulka str. 96.
Pracovní sešit – POUČKY A PŘEHLED UČIVA – Souvětí souřadné a podřadné. Spojovací výrazy a souvětí. Interpunkce v souvětí.
Pracovní sešit str. 38 – Souvětí souřadné a podřadné – výběr cvičení dle možností.
Pracovní sešit str. 39 – Spojovací výrazy v souvětí, interpunkce v souvětí – výběr cvičení dle možností.
Spojky souřadící a podřadící – prezentace:
https://slideplayer.cz/slide/

Literatura

Chemie

Halogenidy
(učebnice str. 77-81, podrobnosti na škole online)

Anglický jazyk

Dodělání všech nesplněných úkolů z předešlých týdnů, opakování látky z minulosti (zopakovat
předpřítomný čas, budoucí čas, minulý čas prostý a průběhový, apod.)

Německý jazyk

(do 28. dubna 2020)
Podle výukového portálu: www.umimenemecky.cz si procvičujte následující
tematické oblasti v gramatice:

1. Slovesa: přítomný čas . (Verben: Präsens)
2. Osobní zájmena (Personalpronomen)
3. Tykání / Vykání ( du-Form / Sie-Form)
4. Věta oznamovací (Aussagesatz)
5. Věty tázací (Fragesätze)

K tomu si prosím opakujte slovní zásobu a dělejte si různá cvičení, která jsou
velmi zajímavá s vědomostními testy.

Dějepis

Technický a vědecký pokrok
Učebnice strana 103 – 106 + Pracovní sešit 44- 45
Prezentace

Zeměpis

Vliv průmyslu, dopravy a služeb na životní prostředí, recyklace, třídění odpadů.

Fyzika

Ovzduší a jeho čístota, Ozón, Anomální jevy počasí.

Přírodopis

Různé příklady jak poskytnout pomoc jinému člověku.

Výchova ke zdraví

Imunita – projekt 
(podrobnosti a zadání na škole online).

9. třída

Příprava k přijímacím zkouškám

Online výuka matematiky a českého jazyka s testy na portálu vpohode.cz:
“100 hodin výukových videí
Veškeré učivo druhého stupně
On-line výuková videa, opakování, cvičení, testy, hodnocení”

Pro registraci zdarma postupujte následovně:
Klikněte na tento odkaz
– V pravém horním rohu kliknete na: “Vyzkoušet zdarma”
– Zaregistrujte se
– V ten okamžik se Vám zpřístupní veškerý obsah
– Přes tlačítko “Vyzkoušet zdarma” můžete začít s výukou.

Matematika, Přírodopis

Tento týden si doplňte a zopakujte látku zadanou od začátku dubna a odevzdejte zbylé úkoly ve škole online (do čtvrtka).

Český jazyk

Opakování:
Literatura


https://www.ceskatelevize.cz/
Věta jednoduchá a souvětí. Věta hlavní a vedlejší. Významové poměry
https://www.ceskatelevize.cz/
Velká písmena. Odvozování přídavných jmen.Víceslovné názvy
https://www.ceskatelevize.cz/
Číslovky. Doplněk. Přístavek. Práce s textem se zaměřením na skladbu
https://www.ceskatelevize.cz/
Řeč přímá a nepřímá. Větný člen. Slovní druh. Doplněk
https://www.ceskatelevize.cz/
Pranostika. Přísloví. Pořekadlo
https://www.ceskatelevize.cz/

Příprava na přijímací zkoušky:
V POHODĚ:
E-learning kurzy: https://studium.vpohode.cz/
Přihlašovací údaje:
e-mail: zscista@centrum.cz
heslo: swfP1VZtEG
CERMAT:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura

Literatura

Anglický jazyk

Učebnice str.66-69
Dodělání všech nesplněných úkolů z předešlých týdnů, opakování.
Bude zadán projekt přes školu online.

Německý jazyk

(do 28. dubna 2020)
Podle výukového portálu: www.umimenemecky.cz si procvičujte následující
tematické oblasti v gramatice:

1. Slovesa: přítomný čas . (Verben: Präsens)
2. Osobní zájmena (Personalpronomen)
3. Tykání / Vykání ( du-Form / Sie-Form)
4. Věta oznamovací (Aussagesatz)
5. Věty tázací (Fragesätze)

K tomu si prosím opakujte slovní zásobu a dělejte si různá cvičení, která jsou
velmi zajímavá s vědomostními testy.

Dějepis

60. léta v Československu
Učebnice strana 94 – 95 + Pracovní sešit 44
Prezentace

Chemie

Aldehydy, ketony  
(učebnice str. 52 – 56, podrobnosti na škole online)

Zeměpis

Vliv průmyslu, dopravy a služeb na životní prostředí, recyklace, třídění odpadů.

Fyzika

Vesmír – dobrovolný projekt, sledujte pro další informace.