Informace o obnovení provozu MŠ Čistá u Horek a podmínkách za nichž bude provoz probíhat

Úplata za předškolní vzdělávání bude vybírána za měsíc květen v poloviční výši, tedy 150 Kč, za měsíc červen v plné výši 300 Kč. Za červenec a srpen bude úplata krácena podle provozu MŠ. Úplata za předškolní vzdělávání ve výše uvedené hodnotě, bude od dítěte vybrána, pokud bude dítě do MŠ docházet. Pokud dítě do MŠ docházet nebude, úplata za předškolní vzdělávání od daného dítěte a za dané období nebude vybírána.

MŠ Čistá u Horek obnoví svůj provoz po dohodě se zřizovatelem v pondělí 18.5.2020. Dítě bude moci nastoupit do MŠ za splnění níže uvedených podmínek:

Podmínky pobytu dítěte v MŠ Čistá u Horek:
(Platné od 18.5.2020 do odvolání)

Podmínky pobytu dítěte v MŠ jsou zpracovány dle Metodiky vydané MŠMT ČR s ohledem na doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR:

 • Před prvním vstupem dítěte do MŠ vyplní a odevzdá rodič „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin obyvatelstva stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude dítěti umožněn vstup do MŠ. (Prohlášení je k vyzvednutí v MŠ po telefonické domluvě, ke stažení na tomto odkazu, či na fb skupině MŠ Čistá u Horek., případně jej rodič vyplní při prvním přivedení dítěte do MŠ.
  (V příštím týdnu vložíme také vytištěné čestné prohlášení do balíčků určených dětem k vyzvednutí.))
 • Do rizikové skupiny patří dítě, které splňuje alespoň jeden z níže uvedených bodů „Osoby s rizikovými faktory“, nebo pokud alespoň jeden z níže uvedených bodů splňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučujeme zákonným zástupcům dítěte, aby zvážili tyto rizikové faktory a pokud dítě patří do rizikové skupiny rozhodli o účasti dítěte na společném vzdělávání s tímto vědomím.

 • Osoby s rizikovými faktory:
 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např.hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)
  2. při protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu /náhradu funkce ledvin (dialýza)
 8. Onemocnění jater(primární nebo sekundární)
 • Děti přihlašujte k docházce na tel. Čísle MŠ 606 170 082 , do středy 13.5.2020. Prosíme i o zpětnou vazbu , pokud si dítě necháte doma. (Důvodem je zajištění stravování, prostorů MŠ atd.)
 • Děti se od převzetí do odevzdání osobě uvedené v dokumentaci MŠ (Pověření k předávání a vyzvedávání dítěte z mateřské školy) mohou pohybovat v prostorách ZŠ a MŠ Čistá u Horek bez roušky
 • Dítě bude přijato do MŠ, pokud bude mít v šatně MŠ (nebo předávající osoba při předávání předá) 2 roušky v samostatném , uzavíratelném sáčku. Důvodem je využití v případě podezření na infekční onemocnění, nebo v případě pobytu dítěte mimo prostory MŠ a ZŠ.

Přivádění, vyzvedávání a další organizační záležitosti pobytu dětí v MŠ:

 • Předávající osoba, předává dítě do MŠ pověřenému pracovníkovi před vstupem do třídy MŠ, a dodržuje pokud možno 2m odstupy. Do prostor mateřské školy včetně zahrady vstupují zákonní zástupci dítěte nebo pověřená osoba přivádějící dítě pouze s rouškou. Dále jsou tyto přivádějící osoby povinny dodržovat 2m odstupy, neshlukovat se, a to jak před budovou, na školní zahradě, tak i před pozemkem školy, snažit se ,zejména prostory šatny MŠ , co nejrychleji opustit a nekontaktovat se s dalšími osobami.
 • Předávající osobě není povolen při přivádění i vyzvedávání vstup do třídy MŠ
 • Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky ani na spaní.
 • Předávající osoba vyčká, až pověřená osoba změří bezkontaktním teploměrem dítěti teplotu, předávající osoba podepíše formulář pro zaznamenání stavu dítěte a pověřená osoba převezme potřebné věci pro dítě.  Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky ani na spaní. Teprve po tom , je dítě převzato do péče MŠ a předávající osoba může odejít.
 • Učitelka je oprávněna nepřevzít do péče dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění, nebo má zvýšenou teplotu. Nebude brán zřetel na tvrzení rodičů o alergické rýmě, či kašli.
 • Pokud se v průběhu pobytu dítěte v MŠ objeví rýma, kašel aj. Příznaky infekčního onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě ihned a bezodkladně dítě vyzvednout z MŠ .Dítě bude do vyzvednutí umístěno do samostatné místnosti , odděleno od ostatních dětí, kde bude zajištěn dozor. Při návratu dítěte bude od zákonných zástupců MŠ vyžadovat potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a může do kolektivu.
 • Zákonný zástupce bere na vědomí, že v prostorách školy bude docházet ke zvýšené desinfekci prostor, ale i rukou dětí, proto zvažte, zda děti s atopickým ekzémem nebo respiračními problémy či alergickými potížemi je vhodné do MŠ dávat.
 • Zaměstnanci a děti jsou povinni řídit se aktuálními obecně platnými opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem SARS-CoV-2.
 • Jelikož jsme ve stavu mimořádných bezpečnostních opatření, žádáme všechny rodiče o zvážení docházky do MŠ, pokud nejste pracující a jste doma na rodičovském příspěvku, mateřské dovelené, pracovní neschopnosti, atp. ponechte si děti raději doma.