Aktualizováno: Znovuotevření ZŠ a MŠ Čistá u Horek

Mateřská škola

Provoz MŠ se obnovil v pondělí 18. května. Více informací naleznete zde.

1. stupeň ZŠ

Dětem z 1. stupňů ZŠ se školy znovu otevřou v pondělí 25. května 2020, návrat bude dobrovolný. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o účast do 18. května 2020.

Prosíme rodiče, aby dbali následujících pravidel:

1. Před prvním vstupem do budovy školy bude od žáků vyžádáno zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které je ke stažení níže:

2. Každý žák bude povinen mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení.

3. Ve společných prostorách školy nosí žáci i všichni zaměstnanci roušku.

4. Do rizikové skupiny patří dítě, které splňuje alespoň jeden z níže uvedených bodů „Osoby s rizikovými faktory“, nebo pokud alespoň jeden z níže uvedených bodů splňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti>

 • Osoby s rizikovými faktory:
 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např.hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)
  2. při protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu /náhradu funkce ledvin (dialýza)
 8. Onemocnění jater(primární nebo sekundární)

Vstup do školy

 • povolen pouze pro žáky, nikoliv pro doprovázející osoby
 • žák má na den alespoň 2 roušky a sáček na jejich uložení
 • žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce, je důvodem k nevpuštění žáka do školy:
  • Při příchodu, mezi vyučováním a při odchodu je nutné dezinfikovat si ruce. Po sejmutí roušky (pouze při příchodu do třídy) ukládá žák roušku do sáčku. Ve společných prostorách musí mít žák po celou dobu roušku.
  • Do školy nesmí vstoupit nikdo s akutními příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění.
  • Před jídlem si žák umyje či vydezinfikuje ruce, rouška se odkládá pouze podobu konzumace jídla.

V budově školy

 • při pohybu v budově školy bude minimalizován kontak mezi skupinami žáků i jednotlivci
 • při přesunech jsou dodržovány odstupy 2 m (1,5 m), když je to možné
 • ve společných prostorách školy nosí žáci i všichni zaměstnanci roušku
 • v případě, že to bude možné, budou moci žáci trávit přestávky venku, v rámci jednotlivých skupin (mimo třídu si opět nasadí roušku)
 • ve škole bude dostatečné množství dezinfekce (umístěny budou na toaletách, ve třídách apři vstupu do jídelny)
 • místnosti, ve kterých se žáci, pedagogové a další zaměstnanci nacházejí, budou čištěny nejméně jednou denně

Ve třídě

 • žáci si po příchodu do třídy omyjí ruce a použijí dezinfekci
 • roušky si ve třídě žáci nasazují pouze v případě např. skupinové práce, kdy dochází k bližšímu kontaktu, jinak se nadále udržují rozestupy na 2 metry
 • umístění lavic umožní dodržování vzdálenosti mezi žáky na 2 metry
 • do školy nechodí žáci s příznaky infekce dýchacích cest
 • v případě, že by žák vykazoval příznaky COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a neprodleně o tom bude informován zákonný zástupce

Stravování

 • před vstupem do jídelny si žáci omyjí ruce nebo použijí dezinfekci
 • rouška se po dobu jídla odkládá do sáčku
 • při jídle jsou dodržovány rozestupy

Přihlášení žáci se budou stravovat v oddělených skupinách v maximálním počtu do 15 žáků.

Školní družina

V provozu bude tzv. školní skupina, nebude požadovaná úplata a není rozhodující, zda je žák zapsán do ŠD.
K dispozici bude také Edda klub, který se nachází v prostorách obecního úřadu.

Příprava žáků 9. ročníku k přijímacím zkouškám

Vláda usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka nebude povinná. Zahájení přípravy stanovujeme na 8:00. Časový rozsah a rozvrh se určí podle potřeby a možností po dohodě s žáky v úvodní den přípravy. Stravování bude k dispozici od pondělí 18. května.

2. stupeň ZŠ

Žáci 2. stupně se budou dále vzdělávat distanční formou. Od pondělí 8. června jim bude umožněna možnost dobrovolné účasti vzdělávací aktivitě formou třídnických hodin jeden den v týdnu. Více informací Vám sdělí třídní učitelé. Připomínáme povinnost vyplnit a podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které žáci odevzdají před prvním vstupem do školy.