Týden #1, 16.-20.3.

Učíme se online

Navigace podle třídy:

1. třída

Český jazyk

 • Slabikář – nácvik čtení Au, au, ou, ou, C, c, H, h
 • Písanka – nácvik psaní – z, Z, L
 • Úlohy z češtiny – úlohy na procvičování písmenka C, H
 • Písmenkář ( dobrovolné ) – nalepit, namalovat obrázek k písmenu C, H

Matematika

 • Matematika 2. díl – počítání v oboru 0 – 10
 •  – +, – v oboru čísel 0 – 10, rozklad čísel, doplňování číselných řad, slovní úlohy, porovnávání čísel
 • Příklady ( dobrovolné ) – procvičování a vybarvování příkladů v oboru 0 – 10
 • Početník ( dobrovolné ) – procvičování

Prvouka

 • Téma : V divadle, V knihovně, V obchodě

Pro procvičování a výklad doporučujeme také následující stránky:
-> matematika na stránkách Škola s nadhledem
-> matematika na Matika.in
-> úlohy z českého jazyka

2. třída

Český jazyk

 • Učebnice – přepis a opis
 • Úlohy z češtiny – doplňování párových souhlásek
 • Čítanka – ,,Jak počmárali domeček ” – čtení s porozuměním textu + úkoly k textu
 • Čtení s porozuměním – ,,Jak zahráli bez basy ” – čtení s porozuměním textu + úkoly k textu
 • Procvičování pravopisu – doplňování párových souhlásek

Matematika

 • Odčítání s přechodem přes desítku
 • Zaokrouhlování na desítky
 • Příklady
 • Počítání se závorkami, +, – dvojmístných čísel
 • Početník – +, -> procvičování

Prvouka

 • Téma : Zájmy a koníčky, Suroviny a výrobky

Pro procvičování a výklad doporučujeme také následující stránky:
-> matematika na stránkách Škola s nadhledem
-> matematika na Matika.in
-> úlohy z českého jazyka

3. třída

Matematika

Opakování násobilky, písemné sčítání a odčítání
Pracovní sešit str. 27 a 28 alespoň cvičení 9,10, 11, 17
Ofocený list č. 12 ( první bílý sloupek i se zkouškou)
Ofocený list na procvičování č. 46 ( zapsat pod sebe, zkoušku sčítáním podle vzoru)
Procvičovat na internetu www.skolakov.eu 3. ročník násobení a dělení, sčítání a odčítání do 100

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po S , opakování pravopisu
Pracovní sešit str. 41, str.40. cv. 1,2 ( doplňovací cvičení uděláme ve školespolečně, zatím prosím, aby se děti naučily vyjmenovaná slova po S a opakovaly řady po B,L,M,P )
Ofocený list č. 17
Ofocený list č. 43
Procvičovat vyjmenovaná slova na programu
(překopírováno na flash usb)

Prvouka

Ryby, plazi
Číst v učebnici str. 64,65 (Ryby, Plazi)
Doplnit v PS str. 54,55 ( cvičení, která nejsou hotová)

Doplňující cvičení:
-> Procvičování matematiky na stránkách Škola s
nadhledem
-> matematika na Matika.in
-> úlohy z českého jazyka

Anglický jazyk

Opakování slovní zásoby – ovoce a zelenina, jídlo, počítání 1-20, dny v týdnu – ovládat v mluvené i
písemné podobě

Možnost procvičování pomocí těchto materiálů:
www.skolakov.eu
www.learnenglishkids.britishcouncil.org
přiložené CD k učebnici
tištěný slovníček sloužící pro domácí přípravu
učebnice, pracovní sešit, sešit

4. třída

Matematika

Čísla přes milion , čtení čísel, znázornění zaokrouhlování

Pracovní sešit 2. díl str. 1,2
Ofocený list na procvičování
Procvičovat na internetu www.skolakov.eu ->3. ročník násobení a dělení a 4. ročník zaokrouhlování

Český jazyk

Opakování vyjmenovaných slov; slova příbuzná; tvary sloves
Pracovní sešit str. 30 – 32
Ofocený list 52,60
Ofocený list 25,38
Čtení s porozuměním str. 20,21
Procvičovat vyjmenovaná slova na programu ( překopírováno na flash usb)

Přírodověda

Živočichové – dokončení a opakování
Číst v učebnici str. 18 – 23 (opakování)
Doplnit v PS str. 10, 11, 12 ( cvičení, která nejsou hotová)

Vlastivěda

Ochrana přírody
Přečíst v učebnici str. 36 a 37
Vypracovat v PS str. 24 a 25

Anglický jazyk

Opakování slovní zásoby – ovoce a zelenina, jídlo, počítání 1-100, dny v týdnu – ovládat v mluvené i
písemné podobě
Možnost procvičování pomocí těchto materiálů:
www.skolakov.eu
www.learnenglishkids.britishcouncil.org
přiložené CD k učebnici
tištěný slovníček sloužící pro domácí přípravu
učebnice, pracovní sešit, sešit

5. třída

Dějepis

Jiří z Poděbrad a Jagellonci strana 85-88 udělat výpisky + Pracovní sešit

Přírodověda

Energetické suroviny, vlastnosti látek.
(Zápis a podrobnosti na Škole OnLine)
Procvičování:
Horniny a nerosty
Převody jednotek

Český jazyk

Prosím o opakování – Podstatná jména rodu mužského, ženského a středního (jejich vzory), číslo jednotné a množné, pádové otázky. Přehled podstatných jmen a vzorů v učebnici str. 61 – 73, pracovní sešit str. 47. Přehled pádových otázek učebnice str. 55. Sloh  – Popis nalezeného pejska – pracovní sešit str. 48. Možnost pokračování ve psaní libovolného příběhu. Čtení s porozuměním nebo výběr jiné knihy.

Prosím o opakování učiva – slovní druhy na těchto odkazech:
https://mojecestina.cz/
https://www.umimecesky/
https://www.gramar.in/
https://www.inkluzivniskola.cz/
https://www.skolakov.eu/
https://www.ucirna.cz/

Dále doporučuji pořad na ČT

Česká Televize – UčíTelka

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

Anglický jazyk

Zopakovat znovu jídlo – dle sešitu – ovládat v písemné i mluvené podobě
Učebnice str. 52 – přečíst a přeložit, nová slovíčka vypsat do sešitu
Možnost procvičování pomocí těchto materiálů:
www.skolakov.eu
www.learnenglishkids.britishcouncil.org
přiložené CD k učebnici
tištěný slovníček sloužící pro domácí přípravu
učebnice, pracovní sešit, sešit

Matematika

Nová látka: úhel a Osovou souměrnost
–  Přečíst a vypracovat přiložené listy 

Opakování: odkaz s naskenovanými stránkami učebnice

Tip: Po přesměrování prosím klikněte na modré tlačítko “I agree” a následně “Download”.

Vlastivěda

Kraje a krajská města – Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Karlovarský kraj.(Zápis a podrobnosti na Škole OnLine)

6. třída

Matematika

Násobení a dělení desetinných čísel deseti, stem, tisícem (učebnice str.: 90-92).Jednotky délky (učebnice str.:92-94).(Výklad, zápis a úkoly na Škole OnLine).
Procvičování desetinných čísel na této adrese.

Český jazyk

Prosím o procvičování  základních větných členů –  podmět a přísudek (druhy podmětu a přísudku, shoda přísudku s podmětem).Učebnice str. 68 -70, pracovní sešit str. 28, případně na stránkách:
https://mojecestina.cz/
https://pravopisne.czhttps://umimecesky.cz/
https://ucirna.cz/ 

Další cvičení také na:
https://www.gramar.in/
https://www.inkluzivniskola.cz/
https://www.skolakov.eu/

Anglický jazyk

Slovní zásoba 4. lekce – dle slovníčku v pracovním sešitě, učit se slovíčka ze sešitu – jednotlivé aktivity
– ovládat slovem i písmem
Projít si znovu gramatiku přítomný čas prostý ve všech formách (oznamovací kladná věta, zápor,
otázka a odpověď) – dle sešitu a pracovního sešitu na str.78
Možnost procvičování pomocí těchto materiálů:
www.skolakov.eu
www.learnenglishkids.britishcouncil.org

přiložené CD k učebnici
tištěný slovníček sloužící pro domácí přípravu
učebnice, pracovní sešit, sešit

Literatura

Zavedli jsme si čtenářské deníky, s náležitostmi zápisu přečtených knih, doporučuji tedy načtení několika knížek, se zápisem do deníku

Fyzika

Týden 16. – 20. 3. 2020
Magnetické vlastnosti látek učebnice strana 28 – 36.
Úkolem na tento týden bude přečíst si informace v učebnici. Dále si prohlédnout dvě prezentace. Jsou v nich i malé pokusy a úkoly. Ty můžete zkusit doma společně s vybarvením políček u úkolu s magnety. Až si to pořádně projdete, tak vyplňte přiložený test. Zkuste nepodvádět ať si ověříte jestli jste si něco zapamatovali.

Zeměpis

Přírodopis

Občanská výchova

Motivace (viz Škola OnLine).

Výchova ke zdraví

Infekční onemocnění, chronická onemocnění (viz Škola OnLine).

Dějepis

Kultura ve starověkém Řecku strana 91-96  udělat výpisky + Pracovní sešit
v prezentaci odpovědět na otázky a zaslat viz příloha

7. třída

Matematika

geometrie – středová souměrnost strana 33-42
geometrie cvičení C(1-6) na straně 39-42, vypracovat a zaslat
Aritmetika  strana 111-112
– přiložený soubor Matematika 7. Pracovní listy vypracovat a zaslat

odkaz s naskenovanými stránkami učebnice:

Tip: Po přesměrování prosím klikněte na modré tlačítko “I agree” a následně “Download”.

Český jazyk

Prosím o procvičení učiva – rozvíjející větné členy (předmět, příslovečné určení). Učebnice str. 72 – 74, pracovní sešit str. 34, pracovní sešit – Poučky a přehled učiva str. 4(5) Literatura – Verš, rým, sloka.Učebnice str. 20 Popřípadě na stránkách:
https://www.mojecestina
/https://www.umimecesky/
https://www.pravopisne.cz/
https://www.ucirna.cz/
https://www.gramar.in/
https://www.inkluzivniskola.cz/
https://www.skolakov.eu/

Věta jednoduchá a souvětí

Anglický jazyk

Opakovat si nepravidelná slovesa minulý čas – ovládat v mluvené i písemné podobě
Slovní zásoba zvířata – dle přiloženého papíru v sešitě

Možnost procvičování pomocí těchto materiálů:
www.skolakov.eu
www.learnenglishkids.britishcouncil.org

učebnice, pracovní sešit, sešit

Dějepis

Jiří z Poděbrad a Jagellonci strana 85-88 udělat výpisky + Pracovní sešit
v prezentaci odpovědět na otázky a zaslat viz příloha

Objevné Plavby strana 91- 93
– udělat výpisky a vyplnit praconí sešit
– v prezentaci odpovědět na otázky a zaslat viz příloha

Fyzika

učebnice strana 39.-45
Newtonovy pohybové zákony – shrnutí + opakování

Německý jazyk

Opakování slovní zásoby: dny v týdnu, měsíce v roce, číslice do 100

Procvičování v aplikaci: umíme německy.cz

Občanská výchova

Motivace (viz Škola OnLine).

Výchova ke zdraví

Infekční onemocnění, chronická onemocnění 
(viz Škola OnLine).

8. třída

Matematika

geometrie kruh kružnice strana 12-39
cvičení vypracovat a zaslat:

 • C 1-3 (strana 26-27),
 • C 1-3 (strana 30),
 • B 1-10 (strana 32-34)
 • B 1 – 9 (strana 35-36)

odkaz s naskenovanými stránkami učebnice:

Tip: Po přesměrování prosím klikněte na modré tlačítko “I agree” a následně “Download”.

Český jazyk

Prosím o procvičování učiva – Druhy vedlejších vět. Učebnice str. 81 – 83, pracovní sešit str. 29 – 30, pracovní sešit – Přehled a poučky str. 5 (SKLADBA). Slohové útvary – pracovní sešit – Přehled a poučky str. 8

Popřípadě na stránkách:
https://www.mojecestina
/https://www.umimecesky/
https://www.pravopisne.cz/
https://www.ucirna.cz/

Literatura

V posledních hodinách jsme se věnovali literatuře v období romantismu, doporučuji tedy, alespoň zhlédnutí historického románu Victora Huga: Chrám Matky Boží v Paříži a zpracování referátu.

Mluvnice: Sloh

Zpracování vyprávění na téma: Jak jsem prožil/a jarní prázdniny

Z oblasti mluvnice doporučuji procvičování on-line diktátů

Přírodopis

V učebnici na straně 57 najdete souhrnné opakování 1.
Vaším úkolem bude vypracovat odpovědi na otázku 1-14. Všechny informace nutné k vypracování jsou v učebnici a také Vám určitě pomůže pracovní sešit.
Odpovědi pište nejlépe do Wordu.

Fyzika

V týdnu 16.-20.3.2020 vypracujte odpovědi na otázky v přiloženém dokumentu. Odpovídejte nejlépe písemně ve Wordu. Podrobnosti naleznete v textu nad otázkami.

Chemie

Fosfor a zbylé prvky 15. skupiny, 16. skupina (chalkogeny).(Zápis a podrobnosti na Škole OnLine).

Zeměpis

Dějepis

Společnost strana 83-84: udělat výpisky + Pracovní sešit
– v prezentaci odpovědět na otázky a zaslat viz příloha

Velká Británie za královny Viktorie a Francie
– udělat výpisky a vyplnit praconí sešit
– v prezentaci odpovědět na otázky a zaslat viz příloha

Občanská výchova

vyhledat na internetu a zapsat do sešitu: rozdělení moci v ČR

Výchova ke zdraví

vyhledat na internetu (WIKIPEDIE) a zapsat do sešitu vitamíny rozpustné ve vodě (vitamíny skupiny B /B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, biotin/, vitamín C). Napsat jejich zdroj, funkce, jak se projevuje hypovitaminóza

Anglický jazyk

Opakovat si nepravidelná slovesa – minulé příčestí (předpřítomný čas) – ovládat v mluvené i písemné
podobě
Pracovní list str. 38
Možnost procvičování pomocí těchto materiálů:
učebnice, pracovní sešit, sešit

www.learnenglishkids.britishcouncil.org

Německý jazyk

Opakování zapsané slovní zásoby, máte v sešitech zapsáno velké množství slovíček, které je nutné si osvojit, což velmi doporučuji, neboť po návratu do výuky budeme psát cvičné testy.

9. třída

Matematika

Podobnost a podobnost trojúhelníku, učebnice strana 13-20

Podobnost a shodnost
Dělení úsečky na stejné díly
Věty o podobnosti trojúhelníků
Úlohy s podobnými trojúhelníky

Český jazyk

Prosím o procvičování učiva – Řeč přímá a nepřímá, zvláštnosti ve větném členění, tvoření vět Učebnice str. 88 – 90, pracovní sešit str. 32(33), pracovní sešit – poučky a přehled učiva 

Procvičování na stránkách:
https://www.mojecestina
/https://www.umimecesky/
https://www.pravopisne.cz/
https://www.ucirna.cz/

Procvičování k přijímacím zkouškám:
Česká Televize – UčíTelka
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

Dějepis

Poválečné uspořádání strana 66-68
– udělat výpisky a vyplnit praconí sešit
– v prezentaci odpovědět na otázky a zaslat viz příloha

Německý jazyk

Opakování zapsané slovní zásoby, v sešitech máte zapsáno velké množství slovíček, které je nutné si osvojit, což velmi doporučuji, neboť po návratu do výuky budeme psát cvičné testy

Anglický jazyk

Opakovat si nepravidelná slovesa – minulé příčestí (předpřítomný čas) – ovládat v mluvené i písemné
podobě
Pracovní list str. 38

Možnost procvičování pomocí těchto materiálů:
učebnice, pracovní sešit, sešit

www.learnenglishkids.britishcouncil.org

Literatura

V minulých hodinách jsme se věnovali České literatuře ve 2. Polovině 50. let a v 60. letech, kdy se i velmi proslavil český film, doporučuji tedy shlédnout film Miloše Formana: Hoří, má panenko a od Jiřího Menzela: Ostře sledované vlaky. Z obou filmů zpracovat referát a připojit i formu jejich ocenění.

Chemie

Aromatické uhlovodíky (zápis a podrobnosti na Škole OnLine).

Zeměpis

Občanská výchova

Členství ČR v EU (viz Škola OnLine).

Výchova ke zdraví

Vyhledej na internetu (WIKIPEDIE) a zapiš do sešitu vitamíny rozpustné ve vodě (vitamíny skupiny B /B1 ,B2, B3, B5, B6, B9, B12, biotin/, vitamín C). Vypiš jejich zdroj, funkci, jak se projevuje hypovitaminóza.